'Αιγαίος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Aristoteles, Meteorologica, 2, II 1; 18 (auctor 384BC-322BC)
Ἐκείνοις δέ διά τε τό τῶν ποταμῶν πλῆθος συμβαίνει τοῦτο (πλείους γάρ εἰς τόν Εὔξεινον ῥέουσι ποταμοί καί τήν Μαιῶτιν ἢ τήν πολλαπλασίαν χώραν αὐτῆς) καί διά τήν βραχύτητα τοῦ βάθους· ἀεί γάρ ἐκεῖ βαθυτέρα φαίνεται οὖσα ἡ θάλαττα, καί τῆς μέν Μαιώτιδος ὁ Πόντος, τούτου δ’ ὁ Αἰγαῖος, τοῦ δ’ Αἰγαίου ὁ Σικελικός· ὁ δέ Σαρδονικός καί ὁ Τυρρηνικός βαθύτατοι πάντων.