'Γάδαρα' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexicon nominum hebraicorum, 23, 1215A
Γάδαρα, παροικία γενεᾶς αὕτη.