'άδω' - search in All Authors, Showing 1 to 6 of 6 hits

1Anonymi, Frg. Parisinum de uerbo, p. 655, l. 8 (opus c.841–908)
ᾄδω cano; πλήθω multiplico, πλῆθος globus multitudo; ἀνύτω.
2Dositheus, Ars, p. 104, l. 16 (auctor c.350)
φιλῶ amo, ἐφίλησα amaui, ἡλιάζω aprico, κατηγορῶ accuso, δεινοποιῶ acerbo, προσκυνῶ adoro, σωρεύω aceruo, ἐπιτηδεύω affecto {καλῶ accerso}, ἰσῶ aequo, ἀκυρῶ abrogo, οἰκοδομῶ aedifico, ἡνιοχῶ agito, διατιμῶμαι aestimo, σωρεύω ἑνὶ χώματι aggero, ἀροτριῶ aro, ἀλλοτριῶ alieno, μοιχεύω adultero, θιγγάνω attamino, μεγαλύνω amplio, ἀποσυνιστῶ amando, δεσμῶ alligo, στενῶ angusto, προσαγορεύω appello, ὁπλίζω armo, σφίγγω arto, λευκαίνω albo, βοηθῶ adiuuo, βαστάζω baiulo, καταφιλῶ basio, πολεμῶ bello, μακαρίζω beo, τυφλῶ caeco, ᾄδω κοκκύζω σαλπίζω canto, θηρῶ capto, ἀμαυρῶ caligo, τορεύω caelo † cribro, ξυλοκοπῶ νουθετῶ castigo, κοιλαίνω cauo cauaui, ὑποδέννω calcio, ἐναλλάσσω commuto, γεραίρω ἑορτάζω celebro, συναγελάζω congrego, ταχύνω celero, κηρῶ cero, τρέφω cibo πολλάκις ἄρχομαι coepto, περινοστῶ circo, ἀναγορεύω καλῶ cito, σειρῶ cimusso, ἡ σειρὰ τοῦ βίρρου cimussatio, ἡλοκοπῶ clauo, φωνῶ κράζω clamo, συντρέφω coagulo, χρωματίζω coloro, κιχρῶ commodo, εὐτρεπίζω ὠνοῦμαι comparo, δεσμεύω copulo, στέφω corono, κραδαίνω corusco, φιλοποιῶ διαλλάσσω concilio, πατῶ calco, συγκροτῶ conflo, καταπονῶ conflicto, συστρέφω conglobo, συνδρωπακίζω compilo, στερροποιῶ corroboro, καταμανθάνω considero, ἀπαρτίζω consummo, συνάπτω οἰκίαν χωρίῳ continuo, μιαίνω contamino, λυπῶ στυγνῶ ποινῶ contristo, χειροτονῶ γεννῶ creo, αἱματῶ cruento, βασανίζω crucio, κραδαίνω crispo, ψοφῶ crepo, καίω cremo, ψέγω culpo, συνσωρεύω coaceruo, κατακρίνω condemno, καλλωπίζω decoro, ζημιῶ damno, ἐκλευκαίνω dealbo, πάρετον ποιῶ debilito, καταισχύνω dehonesto, ἀπολεπίζω decortico, κλίνω declino, δεκατῶ decurio, δεκατῶ decumo, ἀποβυρσῶ decorio, ἀναγγέλλω denuntio, δηλῶ declaro, τραχηλοκοπῶ decollo, βουλεύομαι delibero, οἰκονομῶ dispenso, καταπονῶ defatigo, στρεβλῶ deprauo, διυλίζω defaeco, καταπίνω deuoro, ἀποφυλλίζω defolio, ψιλῶ deglabro, παραληρῶ deliro, διηθῶ deliquo, τέρπω delecto, πυκνῶ denso, μονῶ desolo, διαπαρθενεύω deuirgino, καθοσιῶ dico, ὑπαγορεύω dicto, πλουτίζω diuito, πλατύνω dilato, καταστάζω destillo, μετοχετεύω diriuo, διαιρῶ διασκορπίζω discrimino, δίδωμι do, δαμάζω domo, ἀπατενίζω degenero, πελεκῶ dolo, νουθετῶ documento, ἀφορίζω destino, διπλασιάζω duplico, ἀφοσιῶ dedico.
3Dositheus, Hermeneumata Leidensia, I; 1 (auctor c.350)
ἔτι πλέον aut amplius καὶ μεῖζον et maius καὶ ἐλευθεριώτερον et liberius καὶ πληρέστερον et plenius καὶ ὑπέρμεστον et cumulatius δαψιλέστερον γάρ largius enim καὶ προηλκυσμένως et prolixius ἄλλως aliter εὐθέως statim / mox ἐξαῦτις continuo παραχρῆμα protinus πάραυτα confestim ἐσπουδασμένως properantius ὡρίμως mature θίξει tactu στιγμή punctus ταχύτερον celerius ταχύ cito πάλιν iterum ἄνωθεν denuo εὐκοσμία decor Ἀφροδίσια Veneralia πυνθάνεται interrogat πλούσιος dives πένης pauper ἀποδώσω οὖν reddam ergo τὰ λοιπά cetera κατὰ στοιχεῖον per litteras πράσσω ago πράσσεις ages πράσσει aget πρᾶξον age ἔπρασσον agebam ἔπρασσες agebas ἔπρασσεν agebat ἔπρασσον agebant πράξω agam πράξῃς agas πράξῃ agat πράξωσιν agant ἐπράξαμεν agebamus ἐπράσσετε agebatis ἔπρασσον agebam ἐπράσσομεν agebamus πράσσετε agetis πράσσουσιν agunt πράξωμεν agamus πράξατε agite πραξάτωσαν agant κατηγορήσω accusabo κατηγορήσεις accusabis κατηγορήσει accusabit πίνω bibo πίνεις bibes πίνει bibet πίνωσιν bibant πίετε bibete ἔπινον bibebam ἔπινες bibebas ἔπινεν bibebat ἐπίνομεν bibebamus πεπώκειν biberam πεπώκεις biberas πεπώκει biberat πεπώκεσαν bibebant πίωμεν bibamus πίετε bibetis πίονται bibent ᾄδω canto ᾄδεις cantas ᾄδει cantat ᾄδουσιν cantant ᾆσον canta ᾖδον cantabam ᾔδες cantabas ᾔδεν cantabat ᾔσαν cantabant ᾔσαμεν cantavimus ᾔσατε cantastis ᾔσαν cantarunt χαρίζομαι dono χαρίζῃ donas χαρίζεται donat χαρίζονται donant χάρισαι dona ἐχαριζόμην donabam ἐχαρίζου donabas εὐκόπως facile ἐραστής amator ἐπιθυμεῖ concupiscit / desiderat ἐπιμέλως diligenter ἐπιθές inpone εἰκών imago εὐκόπως facile ζημία damnum ζυγόν iugum ζεύγη paria ζεῦξον iunge ζήτημα quaestio ζωγραφία pictura ζῶσιν vivent ζωμός ius ζώνη semicinctium ζηλότυπος zelotypus ζητεῖται quaeritur σβέσον extingue ἠγόρασα emi ἠθέλησα volui ἠθέλησεν voluit ἡτοίμασα paravi ἠγέρθην surrexi ἦρα sustuli ἡμέτερον nostrum ἤδη iam ᾔτησεν poposcit ἦλθεν venit ἤνεγκεν attulit ἥρπασεν rapuit ἠσπάσατο salutavit ἤκουσεν audiit ἥψατο tetigit θέλεις vis θιγγάνει tangit θορυβεῖται turbatur θεωρεῖ spectat θεραπεύει curat θερμαίνει calfacit θεός deus θόρυβος tumultus θῶμεν ponamus θυρωρός ostiarius θυμαντικός animosus θάλλουσιν florent θηλυκόν femininum θαυμάζω miror ἵνα τί ut quid ἱκανοδότης satisdator ἰξευτής aucupator ἰχνευτής vestigator ἰξός viscum ἴχνος vestigium ἱδρώς sudor ἱκεσία supplicatio / praefatio ἱδεῖν videre ἴσος aequalis ἱδέ vide ἴδιον suum / proprium καλῶς bene κακῶς male κρατεῖ tenet κράζει clamat κλαίει plorat κλάννει frangit κνήθει scalpit κλείει claudit κωλύει vetat κλέπτης fur κοιμᾶται dormit κέρδος lucrum κυβευτής stlactarius κερδαίνει lucratur κατέλειψεν reliquit καινόν novum λαλῶ loquor λαμβάνω accipio λάχωμεν micemus λουώμεθα lavemus λῦσον solve λέγει dicit λόγος verbum λοιδορεῖ maledicit λίαν valde λαμπρόν limpidum / clarum λῃσταί latrones λίθος lapis μανθάνει discet μέλλει incipet / futurum est μολύνει inquinat μένει habitat / manet μαίνεται insanit μισεῖ odet μῦθος fabula μήνυσον nuntia μένομεν manemus μνημεῖον monumentum μάγειρος cocus νύξ nox νικῶ vinco νικᾷ vincit νοεῖ intellexit ναυαγός naufragus νεκρός mortuus νωθρός infirmus νουνεχής sensatus νόμος lex ξένος hospes ξενίζεται hospitatur ξενία hospitium ξύλα ligna ξῦσον rade ξένοι hospites ξαίνει carminat ξυλοκοπεῖ defustat οὐκ οἶδα nescio οὐδέν nihil οὐδέποτε numquam ὀφείλω debeo ὀρθόν rectum ὄνομα nomen οὐκοῦν ergo οὐδέπω necdum ὁμοῦ pariter οὐκ ἀκούω non audio ὁλόκληρον integrum οὐκ ἔξεστιν non licet περιπατεῖ ambulat πράσσει agit ποιεῖ facit παλαίει luctatur παίζει ludet πλύνει lavat πειράζει temptat πίσσα pix πισσοῖ picat πρωί mane πιστός fidelis πόλις civitas πατεῖ calcat προάγει antecedet πολλά multa πρόνοια providentia προβλέπει providet ῥίπτω proicio ῥιγῶ algeo ῥαίνω spargo ῥήσσω adlido ῥάπτω cuso ῥυφῶ sorbeo ῥοῖζος ictus ῥέγχω sterto ῥύομαι exuo ῥῆμα verbum σιῶπα tace σῆσον cerne σεῖσον move σύρισον sibila στρῶσον sterne σῦρον trahe σφῖγξον stringe συνδοῦλος conservus συνελεύθερος conlibertus σύγκλητος senatus συμφωνεῖ convenit σύγκοινος communis victor σποδός cinis συνστρατιώτης conmilito σιγή silentium συκοφάντης calumniator τηρεῖ servat τρυπᾷ pertundit τρίβει fricat τύπτει ferit τορύνη tudicula τρέφει pascit τρώγει manducat τίκτει parit τροφή cibus τοιουτότροπον hocmodis τοῦτο μέντοι hoc tamen τοσούτῳ tanto τί ἐστιν quid est τότε tunc ταῦτα ista τεθήτω ponatur ὕπαγε duc te ὑγιής integer ὑγιαίνει valet ὑλακτεῖ latrat ὑφαίνουσιν texent ὑπηρετοῦσιν ministrant ὑπόδησον calcia ὑπόλυσον exculcia ὑπὲρ τὸ δέον superfluum ὑμεῖς vos ὑποκάθισον subsede ὑπέστρεψεν redivit ὑπήκοος dicto obaudiens ὑποκάτω subter ὑποτεθῇ supponatur ὑψηλόν altum ὑποφέρω suffero φρόνιμος sapiens φρονεῖ sapit φίλος amicus φίλη amica φιλεῖ amat φίλησον basia φθονεῖ invidet φροντίζει curat φροντιστής curator φεύγει fugit φοβεῖται timet φυσᾷ sufflat φθειρίζει peduculat φρίσσει horret φείδεται parcet φήμη fama φιλοπονία studium χαίρει gaudet χωλαίνει clodicat χρᾶται utitur χρηννύει commodat χρονίζει tardat χυλός sucus χυτόν fusile χῶμα rudera Χάριτες Gratiae χρηστός suavis χρήσιμον utile χωρεῖ capet χρῆσον commoda ψῆφοι calculi ψηφιστής calculator ψηφίζει computat ψευστής mendax ψεύδεται mentitur ψοφεῖ crepat ψέγει vituperat ψάλλει nablizat ψύλλος pulix ψυλλίζει pulicat ψυχή anima ψωμός buccilla ψῖχες micae ὧραι horae ὧδε hic ὡς θερμόν ἐστιν dum calidum est ὡφελεῖ prodest ὡς ἄρτι δύναμαι quomodo modo possum ὡς δοκεῖ quomodo putat ὡς ἂν καθίσῃ quomodo sederit ὡπλισμένος armatus ὠμόν crudum ὤμοσεν iuravit ἕως ὧδε usque hic ὠλίσθησεν lapsus est ὠδίνει parturit ὠργίσθη indignatus est ὠνήσατο emit ὡσαύτως identidem ὥπλισεν armavit ὠνομάσθη nominatus est ὤμοσαν iuraverunt ἐπληρώθη τὸ α' impletum est primum μετὰ τῶν ἑρμηνειῶν interpretamentorum
4Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 602, l. 4 (auctor c.420)
et si inueneris ante ω β φ π πτ, λείβω γράφω τέρπω κόπτω, primae coniugationis pronuntiabis; si autem reppereris γ κ χ, λέγω πλέκω τρέχω, secundam uocabis: quodsi δ θ τ, ᾄδω πλήθω ἀνύτω, tertiam dices: quarta erit, si habuerit ζ ἤ δύο σσ , φράζω ὀρύσσω: si uero fuerint liquidae λ μ ν ρ, πάλλω νέμω κρίνω σπείρω, quintam notabunt: sexta profertur διὰ καθαροῦ τοῦ ω, ῥέω θεραπεύω.
5Plato, Lysis, p1, 205; 10 (auctor c.425BC-347BC)
καὶ ἐγὼ ἀκούσας εἶπον· ὦ καταγέλαστε Ἱππόθαλες, πρὶν νενικηκέναι ποιεῖς τε καὶ ᾄδεις εἰς σαυτὸν ἐγκώμιον· ἀλλ' οὐκ εἰς ἐμαυτόν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὔτε ποιῶ οὔτε ᾄδω.
6Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 446 (vol. 1), l. 18 (auctor c.500)
tertiam quoque illorum imitamur coniugationem, quam per δ τ θ efferunt, ut ᾄδω ᾖσα, ἀνύτω ἤνυσα, πλήθω ἔπλησα, nos ardeo arsi, laedo laesi, ludo lusi, concutio concussi.