'άνθραξ' - search in All Authors, Showing 1 to 12 of 12 hits

1Anonymi, Ars Bobiensis, p. 33, l. 12 (auctor c.450)
nomina quae apud Romanos feminina, apud Graecos masculina haec ara βωμός, aedis ναός, arista ἀνθέριξ, arra ἀρραβών, authepsa κάκκαβος, aquila, barba, cudis ἄκμων, columna, corona, crista λόφος, ceruix, crux σταυρός, cochlea κοχλιός, haec cirra ὁ μαλλός, coniunctio σύνδεσμος, cicada, classis, domus, deprecatio ἀποιωνισμός, disputatio διαλογισμός, forma ὁ τύπος, frugis καρπός, faba ὁ ἐρεγμός, formido, febris, formica, ferula, fiscella ὁ κάρταλλος, fistula, fibra, hiemps, habena, harundo, hara συφεών, hedera, inuidia, ianua, laus, lucerna, lex, labes ὄλισθος, lanterna φανός, lanugo χνοῦς, lanna λοβὸς ὠτίου, laudatio, licitatio ὑπερθεματισμός, latebra, libra ζυγός, messis θερισμός, mors, merces, mamma, macula, medulla, micatio λαχμός, norma διαβήτης, haec natis γλουτός, nar ῥώθων, oratio λόγος, plebs, palma, pestilentia, pruna ἄνθραξ, prosa πεζὸς (ἐπὶ λόγου), pruina κρύσταλλος, penula, rota, rupes κρημνός, rana, regula, redactio εἰσοδιασμός, silex ὁ πυρώδης λίθος, sors, spuma ἀφρός, sarra μοχλός, statua, superaria σουβρικός (ἐσθῆτος εἶδος), spica στάχυς, sitla, saliua σίελος, securis, sponsio ἀνθορισμός, scopa, scintilla, series ὁρμαθός, tela, tempestas, turba, tunica, tibia, tinia, turma, uindemia, usura τόκος, uerbena θαλλός, unda.
2Aristoteles, De partibus animalium, 2, 2, 18; 39 (auctor 384BC-322BC)
Τάχα δὲ καὶ ἡ τοῦ πυρὸς φύσις, εἰ ἔτυχε, τοιαύτη τίς ἐστιν· ἴσως γὰρ τὸ ὑποκείμενόν ἐστιν ἢ καπνὸς ἢ ἄνθραξ, ὧν τὸ μὲν ἀεὶ θερμόν (ἀναθυμίασις γὰρ ὁ καπνός), ὁ δ´ ἄνθραξ ἀποσβεσθεὶς ψυχρός.
3Aristoteles, Meteorologica, 4, IV 9; 61 (auctor 384BC-322BC)
Ἥκιστα δέ τῶν λίθων ἡ σφραγίς, ὁ καλούμενος ἄνθραξ.
4Aristoteles, Topica, 5, V 5; 18 (auctor 384BC-322BC)
Οὐ γάρ ἐστιν ἓν εἶδος τοῦ πυρός· ἕτερον γάρ ἐστι τῷ εἴδει ἄνθραξ καί φλόξ καί φῶς, ἕκαστον αὐτῶν πῦρ ὄν.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Gen, 2; 12
τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος.
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 28; 18
καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
7Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 36; 18
καὶ ὁ στίχος ὁ δεύτερος ἄνθραξ καὶ σάπφειρος καὶ ἴασπις·
8Hieronymus Stridonensis, Epistolae, 22, 0373 (auctor 340-420)
Ἄνθραξ quippe, quem nos carbunculum interpretamur, genus est lapidis fulgidi atque nitentis, quem etiam in duodecim lapidibus invenimus.
9Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0192B (auctor 565-636)
15. Furunculus est tumor in acutum surgens, dictus quod ferveat, quasi fervunculus; unde et Graece ἄνθραξ dicitur, quod sit ignitus.
10Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0578C (auctor 565-636)
Carbunculus autem Graece ἄνθραξ dicitur.
11Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 4, 8, 15; 30 (auctor 565-636)
Furunculus est tumor in acutum surgens, dictus quod fervet, quasi fervunculus; unde et Graece ἄνθραξ dicitur, quod sit ignitus.
12Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 16, 14, 9; 5 (auctor 565-636)
Carbunculus autem Graece ἄνθραξ dicitur.