'άχαρις' - search in All Authors, Showing 1 to 9 of 9 hits

1Ausonius Burdigalensis, Epigrammata, 19, 0833B (auctor 309-394)
LXV. Ex Graeco. Ἁ χάρις ἁ βραδύπους ἄχαρις χάρις.
2Ausonius Burdigalensis, Epigrammata de diversis rebus, 16; 1 (auctor 309-394)
ὑ χάρις βραδύπους ἄχαρις χάρις GRATIA, quae tarda est, ingrata est.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 20; 19
ἄνθρωπος ἄχαρις, μῦθος ἄκαιρος· ἐν στόματι ἀπαιδεύτων ἐνδελεχισθήσεται.
4Desiderius Erasmus, Adagia, praef., prol., XIII; 33 (opus 1508)
Ad hanc formam pertinent etiam haec passim apud poetas obvia: παρθένος ἀπάρθενος, ἄνυμφος νύμφη, ἄγαμος γάμος, ἄπολις πόλις, δύσπαρις Πάρις, δυσδαίμων εὐδαιμονία, ἄδωρα δῶρα, ἀδεές δέος, ἀπόλεμος πόλεμος, ἄκοσμος κόσμος, ἄχαρις χάρις, ἄπλουτος πλοῦτος, id est virgo non virgo, sponsa non sponsa, nuptiae non nuptiae, non civitas civitas, malus Paris Paris, infelix felicitas, non dona dona, non metuendus metus, non bellum bellum, ornatus inornatus, ingrata gratia, inopes opes.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 791; 6 (opus 1508)
Citatur similis apud Ausonium sentential Graeca: Ἁ χάρις ἁ βραδύπους ἄχαρις χάρις.
6Goldastus, Notae, 80, 0298B
Artus inertes est Hellenismi quaedam species, ἄρθα ἄναρθρα, sicuti φίλος ἄφιλος, χάρις ἄχαρις.
7Herodotus, Historiae, 7, 36, 1; 1 (auctor c.484BC-425BC)
καὶ οἳ μὲν ταῦτα ἐποίεον, τοῖσι προσέκειτο αὕτη ἡ ἄχαρις τιμή, τὰς δὲ ἄλλοι ἀρχιτέκτονες ἐζεύγνυσαν.
8Herodotus, Historiae, 7, 190, 1; 3 (auctor c.484BC-425BC)
ἀλλ' ὃ μὲν τἆλλα οὐκ εὐτυχέων εὑρήμασι μέγα πλούσιος ἐγένετο· ἦν γάρ τις καὶ τοῦτον ἄχαρις συμφορὴ λυπεῦσα παιδοφόνος.
9Plato, Epistolae, 1l, 360; 6 (auctor c.425BC-347BC)
ὃ δὲ σπάνιον ἐπὶ τούτοις, οὔτε ἄχαρίς ἐστιν ἐντυχεῖν οὔτε κακοήθει ἔοικεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλαφρὸς καὶ εὐήθης δόξειεν ἂν εἶναι.