'έκαθεν' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Homerus, Ilias, 2, 419; 12 (auctor fl.700BC)
ἠΰτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην οὔρεος ἐν κορυφῇς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή, ὣς τῶν ἐρχομένων ἀπό χαλκοῦ θεσπεσίοιο αἴγλη παμφανόωσα δι' αἰθέρος οὐρανόν ἷκε.
2Homerus, Ilias, 13, 155; 7 (auctor fl.700BC)
τόν ῥ' υἱός Τελαμῶνος ὑπ' οὔατος ἔγχεϊ μακρῷ νύξ', ἐκ δ' ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ' αὖτ' ἔπεσεν μελίη ὣς ἥ τ' ὄρεος κορυφῇ ἕκαθεν περιφαινομένοιο χαλκῷ ταμνομένη τέρενα χθονί φύλλα πελάσσῃ· ὣς πέσεν, ἀμφί δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ.
3Homerus, Ilias, 16, 619; 6 (auctor fl.700BC)
τῶν δ' ὥς τε δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδός ὀρώρει οὔρεος ἐν βήσσῃς, ἕκαθεν δέ τε γίγνετ' ἀκουή, ὣς τῶν ὄρνυτο δοῦπος ἀπό χθονός εὐρυοδείης χαλκοῦ τε ῥινοῦ τε βοῶν τ' εὐποιητάων, νυσσομένων ξίφεσίν τε καί ἔγχεσιν ἀμφιγύοισιν.
4Homerus, Odyssea, 17, 1; 6 (auctor fl.700BC)
αἰνῶς γάρ τάδε εἵματ' ἔχω κακά· μή με δαμάσσῃ στίβη ὑπηοίη· ἕκαθεν δέ τε ἄστυ φάτ' εἶναι.
5Macrobius Theodosius, Saturnalia, p1, 17; 104 (auctor c.420)
Sagittarum autem nomine non nisi radiorum iactus ostenditur, qui tunc longissimi intelleguntur quo tempore altissimus sol diebus longissimis solstitio aestivo conficit annuum cursum, inde Ἑκηβόλος et Ἑκατηβόλος dictus ἕκαθεν τὰς ἀκτῖνας βάλλων, e longissimo altissimoque radios in terram usque demittens.