'έστηκα' - search in All Authors, Showing 1 to 9 of 9 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Gen, 24; 13
ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, αἱ δὲ θυγατέρες τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν ἐκπορεύονται ἀντλῆσαι ὕδωρ,
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 17; 6
ὅδε ἐγὼ ἕστηκα πρὸ τοῦ σὲ ἐκεῖ ἐπὶ τῆς πέτρας ἐν Χωρηβ· καὶ πατάξεις τὴν πέτραν, καὶ ἐξελεύσεται ἐξ αὐτῆς ὕδωρ, καὶ πίεται ὁ λαός μου. ἐποίησεν δὲ Μωϋσῆς οὕτως ἐναντίον τῶν υἱῶν Ισραηλ.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 17; 9
εἶπεν δὲ Μωϋσῆς τῷ Ἰησοῦ Ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας δυνατοὺς καὶ ἐξελθὼν παράταξαι τῷ Αμαληκ αὔριον, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ βουνοῦ, καὶ ἡ ῥάβδος τοῦ θεοῦ ἐν τῇ χειρί μου.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Iob, 30; 28
στένων πεπόρευμαι ἄνευ φιμοῦ, ἕστηκα δὲ ἐν ἐκκλησίᾳ κεκραγώς.
5Biblia, Novum testamentum graece, Act, 26; 6
καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,
6Biblia, Novum testamentum graece, Act, 26; 22
ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωϋσῆς,
7Biblia, Novum testamentum graece, Apoc, 3; 20
ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ.
8Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 148; 5 (opus 1508)
Theognis: ἐν τριόδῳ ἔστηκα, id est In trivio consisto.
9Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3593; 6 (opus 1508)
Qua de re Suidas citat epigramma non inelegans: Πῶς Βοῦς ὑπάρχων αὔλακας γῆς οὐ τέμνεις, Ἀλλ’ ὡς πάροινος ἀγρότης ἀνεκλίθης ; Πῶς οὐχί καί σύ πρός νομάς ἀποτρέχεις, Ἀλλ’ ἀργυροῦν εἴδωλον ἕστηκας, τράγε ; Ἕστηκα τήν σήν ἐξελέγχων ἀργίαν, id est Qui nam fit ut bos cum sies aruum haud ares, Sed ebrii in morem recumbis rustici ?