'αδοξία' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 3; 11
ἡ γὰρ δόξα ἀνθρώπου ἐκ τιμῆς πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνειδος τέκνοις μήτηρ ἐν ἀδοξίᾳ.
2Plato, Respublica, 1d, 473; 10 (auctor c.425BC-347BC)
εἰρήσεται δ' οὖν, εἰ καὶ μέλλει γέλωτί τε ἀτεχνῶς ὥσπερ κῦμα ἐκγελῶν καὶ ἀδοξίᾳ κατακλύσειν.