'αδρός' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Donatus, Praefatio commentarii in Vergili Eclogas, p1; 20 (auctor c.350)
Aut enim dulcedine carminis Theocriti ad imitationem eius illectus est, aut ordinem temporum secutus est circa uitam humanam, quod supra diximus, aut cum tres modi sint elocutionum, quos χαρακτῆρας Graeci uocant, ἰσχνός qui tenuis, μέσος qui moderatus, ἁδρός qui ualidus intelligitur, credibile erit Vergilium, qui in omni genere praeualeret, Bucolica ad primum modum, Georgica ad secundum, Aeneidem ad tertium uoluisse conferre.
2Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 8; 1 (auctor c.350)
φύσις natura μῆκος status τύπος forma ὡραῖος tempestivus καλός bonus κομψός bellus κακός malus μακρός longus μικρός pusillus νᾶνος humilis ἁδρός grossus λεπτός gracilis καθάριος mundus λιπαρός pinguis ἀκάθαρτος inmundus ὠχρός pallidus χυλλός mancus χωλός clodus τυφλός caecus πηρός orbus γλαυκός caesius σιμός silus φαλακρός calvus κομήτης comatus ἀνάθριξ reburrus εὐνοῦχος spadon λεῖος levis πωγωνιάτης barbatus ψελλός balbus κωφός surdus κυρτός gibberosus πτίλλος lippus δραπέτης fugitivus μέθυσος ebriacus κλέπτης fur δίκαιος iustus ἀσθενής inbecillis κραύγασος clamosus προγάστωρ ventrosus αἰσχρός turpis δασύς pilosus πλούσιος dives μέτριος modicus πένης pauper ἐπαίτης mendicus
3Herodotus, Historiae, 1, 17, 1; 2 (auctor c.484BC-425BC)
ἐπελαύνων γὰρ ἐπολιόρκεε τὴν Μίλητον τρόπῳ τοιῷδε· ὅκως μὲν εἴη ἐν τῇ γῇ καρπὸς ἁδρός, τηνικαῦτα ἐσέβαλλε τὴν στρατιήν· ἐστρατεύετο δὲ ὑπὸ συρίγγων τε καὶ πηκτίδων καὶ αὐλοῦ γυναικηίου τε καὶ ἀνδρηίου.
4Iunius Philagrius, Explanationes in Bucolica Vergilii, I, p2; 3 (auctor fl.c.450)
Tres modi locutionum sunt, quos characteras Graeci vocant, ἰσχνός qui tenuis, μέσος qui moderatus, ἁδρός qui validus intellegitur.