'αηδία' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Concilia varia Dionysius Exiguus, Codex canonum ecclesiae universae, 67, 0041C (auctor c.470–c.544)
Ἐξεταζέσθω δὲ, μὴ μικροψυχίᾳ ἢ φιλονεικίᾳ ἤ τινι τοιαύτῃ ἀηδίᾳ τοῦ ἐπισκόπου ἀποσυνάγωγοι γεγένηνται.