'αιγίθαλλος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 15; 1 (auctor c.350)
ὄρνεα aves ἀλέκτωρ gallus ὄρνιξ gallina χήν ansera κύκνος ansar / olor ταῶς pao ἀετός aquila ἰκτίν milvus πέρδιξ perdix ἱέραξ acceptor κορώνη cornicula κολοιός graulus στρουθός passer βασιλίσκος gregnariolus κάνθαρος zimzario σπίννος fringuillus συκαλλός ficedula αἰγίθαλλος parra χελιδών erundo σεισοπυγίς motacilla φάσσα columbus περιστερά columba τρυγών turtur νυκτερίς vespertilio ὀλολυγών uluccus κόκκυξ cuculus νῆσσα anates αἴθυια mergulus ἀηδών querquedula κόσσυφος merulus κίχλα turdus νυκτικόραξ bubo κορυδαλλός parrula δρυοκόλαψ picus μυῖα musca μέλισσα apis σφήξ vespa ψυχή papilio ἀκρίς locusta οἶστρος tabanus κώνωψ culex κάνθαρος scarabeus σίλφη blatta κόρις cimex φθείρ peduculus ψύλλος pulex