'αιγίοχος' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Homerus, Ilias, 2, 369; 3 (auctor fl.700BC)
ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεύς ἄλγε' ἔδωκεν, ὅς με μετ' ἀπρήκτους ἔριδας καί νείκεα βάλλει.
2Homerus, Ilias, 8, 245; 9 (auctor fl.700BC)
σοί δ' ἐγώ ἐξερέω ὡς καί τετελεσμένον ἔσται· αἴ κέν μοι δώῃ Ζεύς τ' αἰγίοχος καί Ἀθήνη Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϋκτίμενον πτολίεθρον, πρώτῳ τοι μετ' ἐμέ πρεσβήϊον ἐν χερί θήσω, ἢ τρίποδ' ἠέ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ἠέ γυναῖχ', ἥ κέν τοι ὁμόν λέχος εἰσαναβαίνοι.
3Homerus, Odyssea, 15, 222; 5 (auctor fl.700BC)
Ἀντιφάτης μέν ἔτικτεν Ὀϊκλῆα μεγάθυμον, αὐτάρ Ὀϊκλείης λαοσσόον Ἀμφιάραον, ὃν περί κῆρι φίλει Ζεύς τ' αἰγίοχος καί Ἀπόλλων παντοίην φιλότητ'· οὐδ' ἵκετο γήραος οὐδόν, ἀλλ' ὄλετ' ἐν Θήβῃσι γυναίων εἵνεκα δώρων.
4Lactantius, Divinarum institutionum liber I, 6, 0240A (auctor 250-325)
Huius capellae corio usum esse pro scuto Iovem contra Titanas dimicantem Musaeus auctor est: unde a poetis ἀιγίοχος nominatur.
5Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 266 (vol. 2), l. 8 (auctor c.500)
αἴ κέν μοι δώῃ Ζεὺς αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη.
6Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 289 (vol. 2), l. 14 (auctor c.500)
αἴ κέν μοι δώῃ Ζεὺς αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη ).
7Servius, In Vergilii Aeneide comentarii, 1, 275; 4 (auctor fl.c.400)
qui gemina ratione refutantur: vel falsitate fabulae, vel exemplo Iovis, qui caprae nutricis utitur pelle, unde Graece αἰγίοχος appellatur.