'αιγίς' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2556; 1 (opus 1508)
Αἰγίς ἔρχεται, id est Aegis venit.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2556; 2 (opus 1508)
Suidas indicat proverbio dici solitum de iis, qui petulanter et impudenter agerent, refertque ex Pherecrate: Οἴμοι κακοδαίμων, αἰγίς ἔρχεται.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3040; 1 (opus 1508)
Εἴ τις περί πόλιν αἰγίς, id est Si quis circum urbem clipeus.
4Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 82; 6 (auctor 1606-1681)
Αἰγὶς ἔρχεται : Suid.