'αιγυπιός' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 1; 50 (auctor 384BC-322BC)
Καί αἰγυπιός δέ καί αἰσάλων πολέμιοι σφίσιν αὐτοῖς· ἀμφότεροι γάρ γαμψώνυχοι.
2Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 1; 51 (auctor 384BC-322BC)
Μάχεται δέ καί ἀετῷ αἰγυπιός καί κύκνος· κρατεῖ δ’ ὁ κύκνος πολλάκις· εἰσί δ’ οἱ κύκνοι καί ἀλληλοφάγοι μάλιστα τῶν ὀρνέων.
3Homerus, Ilias, 13, 526; 2 (auctor fl.700BC)
Μηριόνης δ' ἐξ αὖτις ἐπάλμενος αἰγυπιός ὣς ἐξέρυσε πρυμνοῖο βραχίονος ὄβριμον ἔγχος, ἂψ δ' ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο.
4Homerus, Ilias, 17, 456; 3 (auctor fl.700BC)
τοῖσι δ' ἐπ' Αὐτομέδων μάχετ' ἀχνύμενός περ ἑταίρου ἵπποις ἀΐσσων ὥς τ' αἰγυπιός μετά χῆνας· ῥέα μέν γάρ φεύγεσκεν ὑπ' ἐκ Τρώων ὀρυμαγδοῦ, ῥεῖα δ' ἐπαΐξασκε πολύν καθ' ὅμιλον ὀπάζων.