'αιζηός' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Hesiodus, Opera et dies, 405; 10 (auctor fl.c.700BC)
τοῖς δ' ἅμα τεσσαρακονταετὴς αἰζηὸς ἕποιτο ἄρτον δειπνήσας τετράτρυφον, ὀκτάβλωμον, ὃς ἔργου μελετῶν ἰθεῖάν κ' αὔλακ' ἐλαύνοι, μηκέτι παπταίνων μεθ' ὁμήλικας, ἀλλ' ἐπὶ ἔργῳ θυμὸν ἔχων· τοῦ δ' οὔτι νεώτερος ἄλλος ἀμείνων σπέρματα δάσσασθαι καὶ ἐπισπορίην ἀλέασθαι.
2Homerus, Ilias, 23, 429; 2 (auctor fl.700BC)
ὅσσα δέ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται, ὅν τ' αἰζηός ἀφῆκεν ἀνήρ πειρώμενος ἥβης, τόσσον ἐπιδραμέτην· αἳ δ' ἠρώησαν ὀπίσσω Ἀτρεΐδεω· αὐτός γάρ ἑκών μεθέηκεν ἐλαύνειν μή πως συγκύρσειαν ὁδῷ ἔνι μώνυχες ἵπποι, δίφρους τ' ἀνστρέψειαν ἐϋπλεκέας, κατά δ' αὐτοί ἐν κονίῃσι πέσοιεν ἐπειγόμενοι περί νίκης.