'αιτέω' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Flacius Illyricus Matthias, Clavis scripturae sacrae pars prima, p1095, p1170; 1 (auctor 1520-1575)
Saal שאל , aliquando idem valet quod quaero aut interrogo, praesertim cum post se habet casum personae: aliquando idem quod peto aut postulo, cum accusativum rei regit: sicut et Latinum Rogo, ac Graecum αἰτέω , utrumque interdum notat: Inde igitur aliquae dubiae locutiones proficiscuntur, praesertim in veteri Testamento, quae tamen ex contextu facile diiudicari queunt.