'ανδάνω' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Anonymi, Frg. Bobiense de uerbo = ad Seuerianum, p. 55, l. 26 (opus c.520)
per usus raritatem aut consuetudine desistente, ut illa quae in exeunt, λανθάνω ἁνδάνω μανθάνω, quae non nisi usque ad praeteritum inperfectum apud illos flectuntur; illa etiam, quae in σκω, ut γηράσκω τελίσκω γαμίσκω τιτρώσκω, et quae in υω exeunt maiora disyllabis, ὀμνύω πηγνύω, et quae in ειω ut ῥιγείω ὀκνείω βρωσείω γαμησείω, et quae ex monosyllabis per iota geminantur, ut τρῶ τιτρῶ, χρῶ κιχρῶ, βῶ βιβῶ.
2Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 629, l. 2 (auctor c.420)
alia sunt apud illos quae consuetudo destituit, ut omnia uerba quae desinunt in νω, λανθάνω ἁνδάνω μανθάνω declinantur; similiter et quae in σκω, γηράσκω τελίσκω γαμίσκω τιτρώσκω.