'ασάφεια' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, praef., prol., I; 5 (opus 1508)
Ab aliis hoc finitur modo: Παροιμία ἐστί λόγος ἐπικαλύπτων τό σαφές ἀσαφείᾳ id est Proverbium est sermo rem manifestam tegens.
2Plato, Respublica, 1d, 478; 15 (auctor c.425BC-347BC)
ἄρ' οὖν ἐκτὸς τούτων ἐστίν, ὑπερβαίνουσα ἢ γνῶσιν σαφηνείᾳ ἢ ἄγνοιαν ἀσαφείᾳ· οὐδέτερα.
3Plato, Respublica, 1e, 509; 15 (auctor c.425BC-347BC)
ὥσπερ τοίνυν γραμμὴν δίχα τετμημένην λαβὼν ἄνισα τμήματα, πάλιν τέμνε ἑκάτερον τὸ τμῆμα ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον, τό τε τοῦ ὁρωμένου γένους καὶ τὸ τοῦ νοουμένου, καί σοι ἔσται σαφηνείᾳ καὶ ἀσαφείᾳ πρὸς ἄλληλα ἐν μὲν τῷ ὁρωμένῳ τὸ μὲν ἕτερον τμῆμα εἰκόνες – λέγω δὲ τὰς εἰκόνας πρῶτον