'βάδισμα' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 735; 3 (opus 1508)
Lucianus in Rhetorum praeceptore deliciis effeminatum hominem describit his verbis: Ἐν τούτοις δέ πάνσοφόν τινα καί πάγκαλον ἄνδρα, διασεσαλευμένον τό βάδισμα, ἐπικεκλασμένον τόν αὐχένα, γυναικεῖον τό βλέμμα, μελιχρόν τό φώνημα, μύρον ἀποπνέοντα, τῷ δακτύλῳ ἄκρῳ τήν κεφαλήν κνώμενον, id est Inter haec autem virum quemdam egregie sapientem atque insigni forma, lubrico incessu, fracta cervice, muliebri aspectu, voce mellita, olentem unguenta, caput summo digito scalpentem.
2Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 456, l. 21 (auctor c.362)
gressus βάδισμα.