'βάθρον' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 20; 1 (auctor c.350)
ἐνδομενία supellex κλίνη lectus ἐνήλατον sponda παράθεμα pluteum φορεῖον lectica δίφρος sella ὑποπόδιον scabellum βάθρον scamnum γλωσσόκομον loculum κάμπτρα capsa τράπεζα mensa ἄβαξ caliclare πυργίσκος armarium κιβωτός arca ἱστός tela στόποδες peditelae σκάφη alveum ἁλατρίβανος pistillus τορύνη tudicula ζωμάλιστρος trulla μύλη mola ὄλμος pila ὑσσός pilus κόσκινον cribrum θυμιατήριον turibulum φανός lanterna σφυρίς sporta κάλαθος quasillum ῥιπίς flabellum σάρος scopa ψίαθος teges ἄτρακτος fusum σφόνδυλος verticellum κερκίς radium κτένιον pectinis ἀκόνη coticula στία focus ἠλεκάτη colus χώνη infidibulum / traiectorium χαράδρα cancellum
2Dositheus, Hermeneumata Leidensia, III, 6; 75 (auctor c.350)
βάθρον.
3Herodotus, Historiae, 1, 183, 1; 1 (auctor c.484BC-425BC)
ἔστι δὲ τοῦ ἐν Βαβύλῶνι ἱροῦ καὶ ἄλλος κάτω νηός, ἔνθα ἄγαλμα μέγα τοῦ Διὸς ἔνι κατήμενον χρύσεον, καὶ οἱ τράπεζα μεγάλη παρακέεται χρυσέη, καὶ τὸ βάθρον οἱ καὶ ὁ θρόνος χρύσεος ἐστί· καὶ ὡς ἔλεγον οἱ Χαλδαῖοι, ταλάντων ὀκτακοσίων χρυσίου πεποίηται ταῦτα.
4Plato, Phaedo, p1, 99; 4 (auctor c.425BC-347BC)
διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ βάθρον τὸν ἀέρα ὑπερείδει· τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου Ἄτλαντα ἄν ποτε ἰσχυρότερον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον ἅπαντα συνέχοντα ἐξευρεῖν, καὶ ὡς ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον συνδεῖν καὶ συνέχειν οὐδὲν οἴονται.