'βέβαιος' - search in All Authors, Showing 1 to 11 of 11 hits

1Aristoteles, Ethica Eudemia, 7; 73 (auctor 384BC-322BC)
ἐκείνη μὲν γὰρ βέβαιος, αὕτη δὲ ἀβέβαιος.
2Aristoteles, Ethica Eudemia, 7; 107 (auctor 384BC-322BC)
βέβαιον γάρ τι δοκεῖ ἡ φιλία· μόνη δ' αὕτη βέβαιος.
3Aristoteles, Ethica Eudemia, 7; 109 (auctor 384BC-322BC)
οὐκ ἔστι δ' ἄνευ πίστεως φιλία βέβαιος· ἡ δὲ πίστις οὐκ ἄνευ χρόνου.
4Aristoteles, Ethica Eudemia, 7; 187 (auctor 384BC-322BC)
διὸ ἐὰν μὴ συμβάλλωσιν οἱ φαῦλοι, οὐ φίλοι ἑαυτοῖς, ἀλλὰ διίστανται· ἡ δ' οὐ βέβαιος φιλία οὐ φιλία.
5Biblia, Novum testamentum graece, Hebr, 2; 2
εἰ γὰρ ὁ δι’ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν,
6Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1248; 39 (opus 1508)
Euripides apud eumdem: Ὁ δ’ ὄλβος οὐ βέβαιος, ἀλλ’ ἐφήμερος, Καί ἡμέρα μία τά μέν καθεῖλεν ὑψόθεν, Σά δ’ ἦρ’ἄνω, id est Nec stabilis est felicitas.
7Hilarius Pictaviensis, Collectanea antiariana parisina (Fragmenta historica) [CSEL], 1, 9, 3, 2; 8 (auctor 315-367)
νῡν τοίνυν, ὄπεϱ doxei, ἀποϕήνασϑε, Iva ἑνὸς ἑϰάστου ἡ γνω̃σις ἐϰ τη̄ς ὑπογϱαϕη̄ς είη βέβαιος.
8Martinus I, Epistolae, 87, 0149B
Εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισταποδοσίαν, πῶς ἡμεὶς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; Ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων, ἤγουν τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τῶν καθεξῆς αὐτοῦ μαθητῶν, εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη, ἐπιμαρτυροῦντος τοῦ Θεοῦ σημείοις καὶ τέρασι καὶ ποικίλαις δυνάμεσι, καὶ Πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ γραφικαῖς καὶ λογικαῖς ἀποδείξεσι, καὶ πᾶσιν ἁπλῶς, οἷς τὸ κήρυγμα τῆς ἀληθείας ἐπιστώσαντο χρόνοις τοσούτοις.
9Plato, Convivium, p1, 182; 6 (auctor c.425BC-347BC)
ἔργῳ δὲ τοῦτο ἔμαθον καὶ οἱ ἐνθάδε τύραννοι· ὁ γὰρ Ἀριστογείτονος ἔρως καὶ ἡ Ἁρμοδίου φιλία βέβαιος γενομένη κατέλυσεν αὐτῶν τὴν ἀρχήν.
10Plato, Respublica, 1d, 466; 3 (auctor c.425BC-347BC)
ἀλλὰ μέντοι, ὅ γε καὶ ἐκεῖ ἔλεγον, δίκαιον καὶ ἐνταῦθα εἰπεῖν, ὅτι εἰ οὕτως ὁ φύλαξ ἐπιχειρήσει εὐδαίμων γίγνεσθαι, ὥστε μηδὲ φύλαξ εἶναι, μηδ' ἀρκέσει αὐτῷ βίος οὕτω μέτριος καὶ βέβαιος καὶ ὡς ἡμεῖς φαμεν ἄριστος, ἀλλ' ἀνόητός τε καὶ μειρακιώδης δόξα ἐμπεσοῦσα εὐδαιμονίας πέρι ὁρμήσει αὐτὸν διὰ δύναμιν ἐπὶ τὸ ἅπαντα τὰ ἐν τῇ πόλει οἰκειοῦσθαι, γνώσεται τὸν Ἡσίοδον ὅτι τῷ ὄντι ἦν σοφὸς λέγων πλέον εἶναί πως ἥμισυ παντός.
11Plato, Respublica, 1f, 537; 9 (auctor c.425BC-347BC)
μόνη γοῦν, εἶπεν, ἡ τοιαύτη μάθησις βέβαιος, ἐν οἷς ἂν ἐγγένηται.