'βαλανείον' - search in All Authors, Showing 1 to 8 of 8 hits

1Aristoteles, Problemata, 29; 45 (auctor 384BC-322BC)
ἐν δὲ τῷ βαλανείῳ, καὶ ἐν τοῖς οὕτω κοινοῖς οὖσιν ὥσπερ τὸ βαλανεῖον, ῥᾴδιον τῷ βουλομένῳ κακουργεῖν· οὐδὲν γὰρ ἰσχυρὸν ἔχουσι πρὸς τὴν φυλακὴν οἱ τιθέντες ἀλλ' ἢ τὸ αὑτῶν ὄμμα, ὥστε ἂν μόνον τις παραβλέψῃ, ἐπὶ τῷ κλέπτοντι ἤδη γίνεται.
2Aristoteles, Problemata, 29; 48 (auctor 384BC-322BC)
διὸ ὁ νομοθέτης τῷ μὲν ἑκόντι εἰσδεξαμένῳ τὸν κλέπτην καὶ αὐτῷ ἡματρηκότι οὐ λίαν μεγάλαις τιμωρίαις βεβοήθηκεν, τοῖς δὲ ἐξ ἀνάγκης κοινωνοῦσι τῆς εἰς τὸ βαλανεῖον εἰσόδου καὶ τῆς ἀναμίξεως μεγάλας τιμωρίας φανερός ἐστι καθιστὰς τοῖς κλέπτουσιν.
3Augustinus Hipponensis, Confessiones, 32, 0777 (auctor 354-430)
Visum etiam mihi est ut irem lavatum, quod audieram inde balneis nomen inditum, quia Graeci βαλανεῖον dixerint, quod anxietatera pellat ex animo.
4Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 19; 1 (auctor c.350)
πόλις civitas κώμη castellum νῆσος insula πύλη porta τεῖχος murus περίβολος moenia πύργος turris ἀγορά forus βασιλική basilica βῆμα tribunal βαλανεῖον balneum κουρεῖον tonsorium καπηλεῖον cauponium ἐργαστήριον taberna πανδοχεῖον stabulum κατάλυμα devorsorium πορνεῖον fornix
5Dositheus, Hermeneumata Leidensia, III, 6; 174 (auctor c.350)
Ὦ παῖς ἐμοῦ, Puer meus, δὸς ἐμοὶ δέλτον, da mihi tabulam καὶ ἄλλοι ἐν τάξει et alii in ordine ἀποδιδοῦσιν κατὰ διαστολήν, reddunt ad distinctum, καὶ ἐγὼ διέρχομαι ἀνάγνωσιν˙ et ego transeo lectionem; εἰς βαλανεῖον ἰτέον ἦν in balneum eundum erat γὰρ.
6Dositheus, Hermeneumata Leidensia, III, 6; 178 (auctor c.350)
τότε ἔδραμον, tunc cucurri, ἤδη ἐρχόμενος iam veniens εἰς βαλανεῖον.
7Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0540B (auctor 565-636)
40. Balneis vero nomen inditum a levatione moeroris: nam Graeci βαλανεῖον dixerunt, quod anxietatem animi tollat.
8Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 15, 2, 40; 80 (auctor 565-636)
Balneis vero nomen inditum a levatione maeroris; nam Graeci βαλανεῖον dixerunt, quod anxietatem animi tollat.