'βασιλεύω' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 2Rg, 19; 23
καὶ εἶπεν Δαυιδ Τί ἐμοὶ καὶ ὑμῖν, υἱοὶ Σαρουιας, ὅτι γίνεσθέ μοι σήμερον εἰς ἐπίβουλον; σήμερον οὐ θανατωθήσεταί τις ἀνὴρ ἐξ Ισραηλ, ὅτι οὐκ οἶδα εἰ σήμερον βασιλεύω ἐγὼ ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
2Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 447 (vol. 1), l. 12 (auctor c.500)
sextam coniugationem dicunt, quae per ω puram effertur, ut ἱππεύω, πλέω, βασιλεύω, qualia sunt apud nos omnia secundae et quartae coniugationis uerba, quippe in eo uel in io desinentia.
3Symphosius Amalarius, De ecclesiasticis officiis, 105, 1103C (auctor -c.850)
Ipsa vocatur βασιλική, id est, regalis, a βασιλεύω, βασιλεύς, rex dicitur quasi basis populi, λαὸς populus dicitur, βασιλεὺς basis populi.