'βασιλικός' - search in All Authors, Showing 1 to 8 of 8 hits

1Anonymi, Ars Bobiensis, p. 35, l. 20 (auctor c.450)
hoc aurum ὁ χρυσός, alligamentum δεσμός, argentum ἄσημος, aes χαλκός, aeuum, armarium, altum βυθός, bellum, caelum, certamen, culmen ὄροφος, cerebrum, caementum ὁ χάλιξ, culleum ὁ ταύρειος, caenum βόρβορος, dumetum ὁ ἀκανθών, fundamentum, fulmen, flumen, fretum πορθμός, femur, ferrum, frenum, frumentum, fenum, ficetum ὁ συκών, ius ὁ ζωμός, iugum ζυγός, inguen βουβών, incendium, iusiurandum ὅρκος, litus, limen, lorum, labrum λουτήρ, lutum, licium μίτος, lustrum φωλεός, latibulum, murmur, myrtetum μυρσών, matrimonium, monile ὅρμος, nemus δρυμών, omen, onus γόμος, oliuetum ἐλαιών, oraculum, pratum, patibulum σταυρός, palatum οὐρανίσκος, periculum, plumbum, rus, stagnum κασσίτερος, sertum, stamen στήμων, sepulchrum, saeculum, solium ὁ βασιλικὸς θρόνος, scutum θυρεός, tergum νῶτος, templum, tribulum ὁ σταχυοτόμος, tempus, tus ὁ λιβανωτός, uinculum, uber ὁ μαστός, uinum, ueru ὀβελός, uiscum, uinetum ὁ ἀμπελών, ueratrum ἑλλέβορος, uadum ὁ πορεύσιμος τόπος.
2Aristoteles, Politica, 5; 166 (auctor 384BC-322BC)
ἔστι δὲ σκοπὸς τυραννικὸς μὲν τὸ ἡδύ, βασιλικὸς δὲ τὸ καλόν.
3Biblia, Novum testamentum graece, Io, 4; 46
Ἦλθεν οὖν πάλιν εἰς τὴν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου ἐποίησεν τὸ ὕδωρ οἶνον. καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν Καφαρναούμ·
4Biblia, Novum testamentum graece, Io, 4; 49
λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου.
5Hieronymus Stridonensis, Commentaria in Isaiam, 18, LXV; 12 (auctor 340-420)
Regulus (Ioan. IV), qui Graece dicitur βασιλικὸς, quem nos de aula regia rectius interpretari possumus palatinum, non solum filii, sed universae domus suae reperit sanitatem.
6Plato, Alcibiades, p1, 123; 2 (auctor c.425BC-347BC)
ὥστε εὖ χρὴ εἰδέναι ὅτι καὶ χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ οἱ ἐκεῖ πλουσιώτατοί εἰσιν τῶν Ἑλλήνων, καὶ αὐτῶν ἐκείνων ὁ βασιλεύς· ἔκ τε γὰρ τῶν τοιούτων μέγισται λήψεις καὶ πλεῖσταί εἰσι τοῖς βασιλεῦσιν, ἔτι δὲ καὶ ὁ βασιλικὸς φόρος οὐκ ὀλίγος γίγνεται, ὃν τελοῦσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς βασιλεῦσιν.
7Plato, Minos, p1, 317; 14 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης οὐκοῦν καὶ ἐν τοῖς συγγράμμασι τοῖς περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων καὶ ὅλως περὶ πόλεως διακοσμήσεώς τε καὶ περὶ τοῦ ὡς χρὴ πόλιν διοικεῖν, τὸ μὲν ὀρθὸν νόμος ἐστὶ βασιλικός, τὸ δὲ μὴ ὀρθὸν οὔ, ὃ δοκεῖ νόμος εἶναι τοῖς μὴ εἰδόσιν· ἔστιν γὰρ ἄνομον.
8Plato, Politicus, p1, 259; 5 (auctor c.425BC-347BC)
Ξένος ταύτην δὲ ὁ κεκτημένος οὐκ, ἄντε ἄρχων ἄντε ἰδιώτης ὢν τυγχάνῃ, πάντως κατά γε τὴν τέχνην αὐτὴν βασιλικὸς ὀρθῶς προσρηθήσεται· Νεώτερος Σωκράτης δίκαιον γοῦν.