'βρόχος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1297; 24 (opus 1508)
Ἐάν δέ μηδέ ταῦτα τήν φλόγα σβέσῃ, Θεραπεῖά σοι τό λοιπόν ἠρτήσθω βρόχος, id est Fames amorem sedat, id si sit minus, Tempus medetur.