'βρύω' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Aristoteles, Historia animalium, 6, VI 14; 5 (auctor 384BC-322BC)
Οἱ μέν οὖν μείζους τῶν γλανίων ἐν τοῖς βαθέσι ἐκτίκτουσιν, ἔνιοι καί κατ’ ὀργυιᾶς τό βάθος, οἱ δ’ ἐλάττους αὐτῶν ἐν τοῖς βραχυτέροις, μάλιστα πρός ῥίζαις ἰτέας ἢ ἄλλου τινός δένδρου, καί πρός τῷ καλάμῳ δέ καί πρός τῷ βρύῳ.