'βυθός' - search in All Authors, Showing 1 to 6 of 6 hits

1Anonymi, Ars Bobiensis, p. 35, l. 20 (auctor c.450)
hoc aurum ὁ χρυσός, alligamentum δεσμός, argentum ἄσημος, aes χαλκός, aeuum, armarium, altum βυθός, bellum, caelum, certamen, culmen ὄροφος, cerebrum, caementum ὁ χάλιξ, culleum ὁ ταύρειος, caenum βόρβορος, dumetum ὁ ἀκανθών, fundamentum, fulmen, flumen, fretum πορθμός, femur, ferrum, frenum, frumentum, fenum, ficetum ὁ συκών, ius ὁ ζωμός, iugum ζυγός, inguen βουβών, incendium, iusiurandum ὅρκος, litus, limen, lorum, labrum λουτήρ, lutum, licium μίτος, lustrum φωλεός, latibulum, murmur, myrtetum μυρσών, matrimonium, monile ὅρμος, nemus δρυμών, omen, onus γόμος, oliuetum ἐλαιών, oraculum, pratum, patibulum σταυρός, palatum οὐρανίσκος, periculum, plumbum, rus, stagnum κασσίτερος, sertum, stamen στήμων, sepulchrum, saeculum, solium ὁ βασιλικὸς θρόνος, scutum θυρεός, tergum νῶτος, templum, tribulum ὁ σταχυοτόμος, tempus, tus ὁ λιβανωτός, uinculum, uber ὁ μαστός, uinum, ueru ὀβελός, uiscum, uinetum ὁ ἀμπελών, ueratrum ἑλλέβορος, uadum ὁ πορεύσιμος τόπος.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ps, 68; 16
μή με καταποντισάτω καταιγὶς ὕδατος, μηδὲ καταπιέτω με βυθός, μηδὲ συσχέτω ἐπ’ ἐμὲ φρέαρ τὸ στόμα αὐτοῦ.
3Cicero, Academica, p5, 46; 504 (opus 45BC)
adprobare profundum ( βυθός 19, 6 progressio ad virtutem ( προκοπὴ εἰς ἀρετήν ) 9,21 προλήμψεις v.
4Dositheus, Hermeneumata Leidensia, II, 36; 1 (auctor c.350)
θάλασσα mare γαλήνη tranquillum κύματα fluctus / undae ἀφρός spuma λιμήν portus αἰγιαλός litus διαπέραμα traiectus πλοῖον navis τρόπις carina ἱστός arbor κέρας antemna σχοινίον funes κῶπαι remi ἱστία vela κόλπος sinus ὅρμος accessus σχεδία rates πρύμνα puppis πρῷρα prora ἀντλία sentina πηδάλια gubernacula ἐπιβάται vectores ἔμποροι mercatores ὄχθαι ripae κλύδων unda / dilutio βυθός profundum γόμος onus κυβερνήτης gubernator
5Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 457, l. 13 (auctor c.362)
altum βυθός.
6Tertullianus, Adversus Valentinianos, 2, 0527 (auctor 150-230)
βῦθος, Epiph.