'βόσκω' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Anonymi, Frg. Parisinum de uerbo, p. 655, l. 10 (opus c.841–908)
πάλλω palpito uibro, ἐπὶ τοῦ κραδαίνω· νέμω ἐπὶ τοῦ βόσκω, νέμω προστασίαν patrocinium tribuo; κρίνω· σπείρω semino, σπέρμα semen.
2Servius, In Vergilii Eklogarum comentarii, 2, 21; 4 (auctor fl.c.400)
Theocritus βοτὰ χίλια βόσκω.