'γάμμα' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Plato, Cratylos, p1, 427; 5 (auctor c.425BC-347BC)
ᾗ δὲ ὀλισθανούσης τῆς γλώττης ἀντιλαμβάνεται ἡ τοῦ γάμμα δύναμις, τὸ «γλίσχρον» ἀπεμιμήσατο καὶ «γλυκὺ» καὶ «γλοιῶδες.
2Priscianus Caesarensis, Partitiones, p. 94, l. 6 (auctor c.500)
litterarum uero nomina tam in a quam in quascumque litteras desinentia et apud nos et apud Graecos indeclinabilia sunt ut ἄλφα βῆτα γάμμα.
3Terentianus, De littera de syllaba de pedibus, p. 23, l. 250 (auctor c.200)
tradunt homines secta quibus Pythagorea est, arcana secuti physicis remota causis, summas numeri non ita litteris ualere Graecus pueros ut docet insonans magister, cum tollere cunctos iubet altius sinistras, unum sit ut ἄλφα et duo βῆτα et tria γάμμα.
4Terentianus, De littera de syllaba de pedibus, p. 23, l. 259 (auctor c.200)
aiunt aliquas faucibus exilire ab imis, γάμμα ut penitus, κάππα sonat, ξῖ simul et χῖ; ictam grauius uocis opus fingere linguam si ζῆτα loquor λάβδα ue, νῦ uel hispidum ῥῶ, et σίγμα, quod istis parili sede uibratur.
5Terentianus, De littera de syllaba de pedibus, p. 29, l. 327 (auctor c.200)
litteris autem Latinis, Graeca quibus est formula, quo statim discriminentur, ne sit haesitatio, indices supra locaui nominum primas notas: quando Graece, γάμμα supra; sua Latinis littera est, ε uel ο Graecum putetur ne Latinorum e uel o, neu uicissim quae Latina proferas Graeco sono.
6Terentianus, De littera de syllaba de pedibus, p. 65, l. 898 (auctor c.200)
sic amurgam, quae uetuste saepe per c scribitur, esse per g proferendam crediderunt plurimi, quando ἀμόργη Graeca uox est: γάμμα origo praeferat, ille contra dicat, unde c sonare debeat.
7Terentianus, De littera de syllaba de pedibus, p. 67, l. 917 (auctor c.200)
γάμμα solum non uidetur posse subdi, quia loco intimo fauces prope ipsas littera{s} haec excluditur, dentibus σίγμα atque labris proximam sedem tenet.