'γάμος' - search in All Authors, Showing 1 to 25 of 25 hits

1Aristoteles, Athenaion Politeia, p2, 3, 5; 10 (auctor 384BC-322BC)
ἦσαν δ' οὐχ ἅμα πάντες οἱ ἐννέα ἄρχοντες, ἀλλ' ὁ μὲν βασιλεὺς εἶχε τὸ νῦν καλούμενον Βουκόλιον, πλησίον τοῦ πρυτανείου (σημεῖον δέ· ἔτι καὶ νῦν γὰρ τῆς τοῦ βασιλέως γυναικὸς ἡ σύμμειξις ἐνταῦθα γίγνεται τῷ Διονύσῳ καὶ ὁ γάμος) , ὁ δὲ ἄρχων τὸ πρυτανεῖον, ὁ δὲ πολέμαρχος τὸ Ἐπιλύκειον (ὃ πρότερον μὲν ἐκαλεῖτο πολεμαρχεῖον, ἐπεὶ δὲ Ἐπίλυκος ἀνῳκοδόμησε καὶ κατεσκεύασεν αὐτὸ πολεμαρχήσας, Ἐπιλύκειον ἐκλήθη) , θεσμοθέται δ' εἶχον τὸ θεσμοθετεῖον.
2Aristoteles, Ethica Nicomachea, 4, 5; 5 (auctor 384BC-322BC)
μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος ὁ μεγαλοπρεπής, καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν ἡ μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ εἴρηται· μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα· τῶν δὲ ἰδίων ὅσα εἰσάπαξ γίνεται, οἷον γάμος καὶ εἴ τι τοιοῦτον, καὶ εἰ περί τι ἡ πᾶσα πόλις σπουδάζει ἢ οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς· οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς ὁ μεγαλοπρεπὴς ἀλλ' εἰς τὰ κοινά, τὰ δὲ δῶρα τοῖς ἀναθήμασιν ἔχει τι ὅμοιον.
3Aristoteles, Metaphysica, 13, 4; 3 (auctor 384BC-322BC)
Σωκράτους δὲ περὶ τὰς ἠθικὰς ἀρετὰς πραγματευομένου καὶ περὶ τούτων ὁρίζεσθαι καθόλου ζητοῦντος πρώτου (τῶν μὲν γὰρ φυσικῶν ἐπὶ μικρὸν Δημόκριτος ἥψατο μόνον καὶ ὡρίσατό πως τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν· οἱ δὲ Πυθαγόρειοι πρότερον περί τινων ὀλίγων, ὧν τοὺς λόγους εἰς τοὺς ἀριθμοὺς ἀνῆπτον, οἷον τί ἐστι καιρὸς ἢ τὸ δίκαιον ἢ γάμος· ἐκεῖνος δ' εὐλόγως ἐζήτει τὸ τί ἐστιν· συλλογίζεσθαι γὰρ ἐζήτει, ἀρχὴ δὲ τῶν συλλογισμῶν τὸ τί ἐστιν· διαλεκτικὴ γὰρ ἰσχὺς οὔπω τότ' ἦν ὥστε δύνασθαι καὶ χωρὶς τοῦ τί ἐστι τἀναντία ἐπισκοπεῖν, καὶ τῶν ἐναντίων εἰ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη· δύο γάρ ἐστιν ἅ τις ἂν ἀποδοίη Σωκράτει δικαίως, τούς τ' ἐπακτικοὺς λόγους καὶ τὸ ὁρίζεσθαι καθόλου· ταῦτα γάρ ἐστιν ἄμφω περὶ ἀρχὴν ἐπιστήμης ) · ἀλλ' ὁ μὲν Σωκράτης τὰ καθόλου οὐ χωριστὰ ἐποίει οὐδὲ τοὺς ὁρισμούς· οἱ δ' ἐχώρισαν, καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὄντων ἰδέας προσηγόρευσαν, ὥστε συνέβαινεν αὐτοῖς σχεδὸν τῷ αὐτῷ λόγῳ πάντων ἰδέας εἶναι τῶν καθόλου λεγομένων, καὶ παραπλήσιον ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀριθμῆσαι βουλόμενος ἐλαττόνων μὲν ὄντων οἴοιτο μὴ δυνήσεσθαι, πλείω δὲ ποιήσας ἀριθμοίη· πλείω γάρ ἐστι τῶν καθ' ἕκαστα αἰσθητῶν ὡς εἰπεῖν τὰ εἴδη, περὶ ὧν ζητοῦντες τὰς αἰτίας ἐκ τούτων ἐκεῖ προῆλθον· καθ' ἕκαστόν τε γὰρ ὁμώνυμόν τι ἔστι καὶ παρὰ τὰς οὐσίας, τῶν τε ἄλλων ἓν ἔστιν ἐπὶ πολλῶν, καὶ ἐπὶ τοῖσδε καὶ ἐπὶ τοῖς ἀϊδίοις.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Tob, 13; 1
Καὶ ὅτε ἐπετελέσθη ὁ γάμος, ἐκάλεσεν Τωβιθ Τωβιαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Παιδίον, ὅρα δοῦναι τὸν μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ πορευθέντι μετὰ σοῦ [καὶ] προσθεῖναι αὐτῷ εἰς τὸν μισθόν.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 1Mac, 9; 41
καὶ μετεστράφη ὁ γάμος εἰς πένθος καὶ φωνὴ μουσικῶν αὐτῶν εἰς θρῆνον.
6Biblia, Novum testamentum graece, Mt, 22; 8
τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·
7Biblia, Novum testamentum graece, Mt, 22; 10
καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.
8Biblia, Novum testamentum graece, Io, 2; 1
Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ·
9Biblia, Novum testamentum graece, Hebr, 13; 4
Τίμιος ὁ γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός.
10Biblia, Novum testamentum graece, Apoc, 19; 7
χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν·
11Desiderius Erasmus, Adagia, praef., prol., XIII; 33 (opus 1508)
Ad hanc formam pertinent etiam haec passim apud poetas obvia: παρθένος ἀπάρθενος, ἄνυμφος νύμφη, ἄγαμος γάμος, ἄπολις πόλις, δύσπαρις Πάρις, δυσδαίμων εὐδαιμονία, ἄδωρα δῶρα, ἀδεές δέος, ἀπόλεμος πόλεμος, ἄκοσμος κόσμος, ἄχαρις χάρις, ἄπλουτος πλοῦτος, id est virgo non virgo, sponsa non sponsa, nuptiae non nuptiae, non civitas civitas, malus Paris Paris, infelix felicitas, non dona dona, non metuendus metus, non bellum bellum, ornatus inornatus, ingrata gratia, inopes opes.
12Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 701; 16 (opus 1508)
Ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ γάμος· ἡ μία μέν δή Νύμφη καί πλούτῳ καί γενεῆ κατ’ ἐμέ, Ἡ δ’ ἑτέρη προβέβηκε· τί λώιον; Εἰ δ’ ἄγε μοι σύ Βούλευσον, ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω.
13Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1739; 14 (opus 1508)
Homerus has tres conviviorum formas simul complectitur: Σίπτε δέ σε χρεώ; Εἰλαπίν’ ἠέ γάμος; ἐπεί οὐκ ἔρανος τάδε γ’ ἐστίν.
14Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2003; 1 (opus 1508)
Αἰγύπτου γάμος, id est Aegypti nuptiae, inauspicatae et infelices dicebantur.
15Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3114; 1 (opus 1508)
Ἀπόλωλεν ὗς και τάλαντον καί γάμος, id est Periit mihi sus et talentum et nuptiae.
16Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 36, l. 6 (auctor c.362)
item feminina semper pluralia, hae argutiae φλυαρίαι; et facit uerbum arguto argutas: hae angustiae στενοχωρίαι, arae pro Penatibus; dicimus namque ara singulariter: hae Alpes τὰ ὄρη Γαλλίας, aedes domus οἰκία; nam si aedis dixeris, templum significas: antennae κέρας πλοίου, antiae κόμαι διάτονοι τῶν κροτάφων, blanditiae κολακεῖαι, bigae δίφρος συνωρίς, trigae τρίππος, hae quadrigae τέτριππος, caulae μάνδραι, caerimoniae θυσίαι θρησκεία, compedes πέδαι βασανιστήριον, cunae τὸ λίκνον, crates πλέγμα ἐκ ῥάβδων; et cratem dixerunt: copiae, diuitiae πλοῦτος, deliciae σπατάλη, dapes θοῖναι; et haec dapis dixerunt: hae dirae αἱ κατάραι, exuuiae λάφυρα σκῦλα, exsequiae αἱ χοαί, ἐκκομιδή, Esquiliae τόπος ἐν Ῥώμῃ, excubiae νυκτοφυλακίαι παραφυλακή, fauces φάρυγγες, fruges καρποί, fores θύραι, fasces ῥάβδοι τῶν ὑπάτων; sed Cicero dixit fascem unum si nanctus esses, per quod intellegimus masculino genere dici et non esse tantum plurale: facetiae εὐομιλία εὐστομία, fortunae bona ὑπάρχοντα οὐσία, feriae ἀργεῖαι, falerae ἱπποκόσμια, genae παρειαί, grates et gratiae χάριτες, gingiuae τὰ οὖλα τῶν ὀδόντων, gerrae πλεκτά τινα τὰ προσφερόμενα τείχεσιν, indutiae ἀνακωχή, inferiae χοαί, insidiae ἐνέδραι, inimicitiae ἔχθραι, ineptiae μωρίαι, hae idus εἰδοί, inlecebrae δελεασμοί, kalendae καλάνδαι, litterae τὰ γράμματα, latebrae μυχοί, lutinae πήλωμα, minae ἀπειλαί, manubiae τὰ ἐκ ζώντων σκῦλα, nuptiae γάμος, nares ῥίν; nundinae ἡ κατ᾽ ἐνάτην ἡμέραν πανήγυρις, nonae αἱ νόνναι, neniae ἐπιτάφια, nugae ἀρεταλογία, opes περιουσίαι; sed Vergilius libro primo non opis est nostrae Dido : plagae ζῶναι δικτύων, preces ἱκεσίαι, primitiae ἀπαρχαί, praestigiae ψηφοπαιξία, quisquiliae φρυγάνων χαίτη σκύβαλα, reliquiae λείψανα, retes δίκτυα; nam et in consuetudine dicimus: in retes meas incidisti; retia enim si dixeris, pluralem facis a nominatiuo rete quod est neutri generis: sarcinae ἀποσκευή, sortes χρησμοί, suppetiae βοήθεια, sordes ῥυπαρά, scopae σάρος; dicimus tamen et scopa: scalae κλῖμαξ, salinae ἁλικαί, tenebrae μυχός, σκοτία, uires δύναμις, uindiciae καρπιστεία ἐκδικία ἐλευθερίας.
17Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 458, l. 8 (auctor c.362)
matrimonium γάμος.
18Herodotus, Historiae, 6, 130, 2; 4 (auctor c.484BC-425BC)
» φαμένου δὲ ἐγγυᾶσθαι Μεγακλέος ἐκεκύρωτο ὁ γάμος Κλεισθένεϊ.
19Hesiodus, Opera et dies, 678; 10 (auctor fl.c.700BC)
ὡραῖος δὲ γυναῖκα τεὸν ποτὶ οἶκον ἄγεσθαι, μήτε τριηκόντων ἐτέων μάλα πόλλ' ἀπολείπων μήτ' ἐπιθεὶς μάλα πολλά· γάμος δέ τοι ὥριος οὗτος· ἡ δὲ γυνὴ τέτορ' ἡβώοι, πέμπτῳ δὲ γαμοῖτο.
20Homerus, Odyssea, 1, 178; 17 (auctor fl.700BC)
ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπέ καί ἀτρεκέως κατάλεξον· τίς δαίς, τίς δέ ὅμιλος ὅδ' ἔπλετο· τίπτε δέ σε χρεώ· εἰλαπίνη ἠέ γάμος· ἐπεί οὐκ ἔρανος τάδε γ' ἐστίν· ὥς τέ μοι ὑβρίζοντες ὑπερφιάλως δοκέουσι δαίνυσθαι κατά δῶμα.
21Homerus, Odyssea, 6, 1; 7 (auctor fl.700BC)
τῇ μιν ἐεισαμένη προσέφη γλαυκῶπις Ἀθήνη· " Ναυσικάα, τί νύ σ' ὧδε μεθήμονα γείνατο μήτηρ· εἵματα μέν τοι κεῖται ἀκηδέα σιγαλόεντα, σοί δέ γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵνα χρή καλά μέν αὐτήν ἕννυσθαι, τά δέ τοῖσι παρασχεῖν, οἵ κέ σ' ἄγωνται.
22Homerus, Odyssea, 18, 250; 8 (auctor fl.700BC)
νύξ δ' ἔσται ὅτε δή στυγερός γάμος ἀντιβολήσει οὐλομένης ἐμέθεν, τῆς τε Ζεύς ὄλβον ἀπηύρα.
23Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 82, 0365C (auctor 565-636)
Μόνον enim apud Graecos unum dicitur, γάμος nuptiae interpretantur.
24Isidorus Hispalensis, Etymologiae, 9, 7, 14; 34 (auctor 565-636)
Μόνον enim apud Graecos unum dicitur, γάμος nuptiae interpretantur.
25Martinus Legionensis, Sermones, 208, 0505C (auctor c.1130–1203)
Γάμος quippe nuptiae interpretantur.