'γίγνομαι' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1708; 5 (opus 1508)
Allusit philosophus ad comicum illud, quod citatur ab interprete Pindari: Υοῖνιξ γάρ εὐθύς γίγνομαι· Σῆ μέν δίδωμι χειρί, τῆ δέ λαμβάνω, id est Phoenix enim fio ilico; Quippe altera manu do et accipio altera.
2Homerus, Odyssea, 2, 309; 3 (auctor fl.700BC)
εἶμι μέν, οὐδ' ἁλίη ὁδός ἔσσεται ἣν ἀγορεύω, ἔμπορος· οὐ γάρ νηός ἐπήβολος οὐδ' ἐρετάων γίγνομαι· ὥς νύ που ὔμμιν ἐείσατο κέρδιον εἶναι.
3Plato, Menexenus, p1, 235; 2 (auctor c.425BC-347BC)
καὶ οἷα δὴ τὰ πολλὰ ἀεὶ μετ' ἐμοῦ ξένοι τινὲς ἕπονται καὶ συνακροῶνται πρὸς οὓς ἐγὼ σεμνότερος ἐν τῷ παραχρῆμα γίγνομαι· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ταὐτὰ ταῦτα δοκοῦσί μοι πάσχειν καὶ πρὸς ἐμὲ καὶ πρὸς τὴν ἄλλην πόλιν, θαυμασιωτέραν αὐτὴν ἡγεῖσθαι εἶναι ἢ πρότερον, ὑπὸ τοῦ λέγοντος ἀναπειθόμενοι.