'γαλαξίας' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Haymo Halberstatensis, Expositio in D. Pauli epistolas, 117, 0669B (auctor -853)
Unde et candida zona coeli quae Latine lacteus circulus vocatur, Graece γαλαξίας nuncupatur, ut Martianus asseverat.
2Ioannes Saresberiensis, Polycraticus, 199, 0613B (auctor c.1120–1180)
Graeci namque lac γάλα dicunt, unde et γαλαξίας lacteus appellatur, et Galli quasi colore lactei et Galatae, qui quandoque dicti sunt Gallo-graeci, in finibus Graeciae, quos Gallorum militia occupavit.
3Macrobius Theodosius, In somnium Scipionis commentarii, p2, 4; 9 (auctor c.420)
Sciendum est enim quod locus in quo sibi uidetur esse Scipio per quietem, lacteus circulus est, qui γαλαξίας uocatur, siquidem his uerbis in principio utitur: «Ostendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stellarum illustri et claro quodam loco.