'γηράσκω' - search in All Authors, Showing 1 to 7 of 7 hits

1Anonymi, Frg. Bobiense de uerbo = ad Seuerianum, p. 50, l. 20 (opus c.520)
sed apud illos quoque aliqua huius significationis in sco exire contendunt, ut τελίσκω γαμίσκω τιτρώσκω γηράσκω.
2Anonymi, Frg. Bobiense de uerbo = ad Seuerianum, p. 55, l. 26 (opus c.520)
per usus raritatem aut consuetudine desistente, ut illa quae in exeunt, λανθάνω ἁνδάνω μανθάνω, quae non nisi usque ad praeteritum inperfectum apud illos flectuntur; illa etiam, quae in σκω, ut γηράσκω τελίσκω γαμίσκω τιτρώσκω, et quae in υω exeunt maiora disyllabis, ὀμνύω πηγνύω, et quae in ειω ut ῥιγείω ὀκνείω βρωσείω γαμησείω, et quae ex monosyllabis per iota geminantur, ut τρῶ τιτρῶ, χρῶ κιχρῶ, βῶ βιβῶ.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 760; 1 (opus 1508)
Γηράσκω δ’ ἀεί πολλά διδασκόμενος, id est Discenti assidue multa, senecta venit.
4Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 626, l. 7 (auctor c.420)
sed apud illos quoque aliqua huius significationis in σκω exire contendunt, τελίσκω γαμίσκω τιτρώσκω γηράσκω.
5Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 629, l. 2 (auctor c.420)
alia sunt apud illos quae consuetudo destituit, ut omnia uerba quae desinunt in νω, λανθάνω ἁνδάνω μανθάνω declinantur; similiter et quae in σκω, γηράσκω τελίσκω γαμίσκω τιτρώσκω.
6Masenius Iacobus, Palaestra Styli Romani, 3, 3, 160; 5 (auctor 1606-1681)
' γηράσκω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος.
7Plato, Amatores, p1, 133; 9 (auctor c.425BC-347BC)
τί δ' ἄλλο γε ἢ κατὰ τὸ Σόλωνος· Σόλων γάρ που εἶπε – γηράσκω δ' αἰεὶ πολλὰ διδασκόμενος· σολον φρ.