'γιγνώσκω' - search in All Authors, Showing 1 to 27 of 27 hits

1Aristoteles, Athenaion Politeia, p2, 5, 2; 2 (auctor 384BC-322BC)
ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οὔσης καὶ πολὺν χρόνον ἀντικαθημένων ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῇ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα, καὶ τὴν πολιτείαν ἐπέτρεψαν αὐτῷ, ποιήσαντι τὴν ἐλεγείαν ἧς ἐστὶν ἀρχή· γιγνώσκω, καί μοι φρενὸς ἔνδοθεν ἄλγεα κεῖται, πρεσβυτάτην ἐσορῶν γαῖαν Ἰαονίας κλινομένην· σολον φρ.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 112; 5 (opus 1508)
Homerus cum alias aliquoties tum Odysseae Ρ: Γιγνώσκω, φρονέω, τά γε δή νοέοντι κελεύεις, id est Et novi et teneo, iam narras ista scienti.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 836; 1 (opus 1508)
Ἐκ τοῦ κρασπέδου τό ὕφασμα γιγνώσκω, id est E fimbria textum omne cognosco, hoc est ex uno aliquo pusillo reliquorum facio coniecturam.
4Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 837; 1 (opus 1508)
Ἐκ γεύματος γιγνώσκω, id est Ex degustatione iudico, hoc est ex minima experientia.
5Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 838; 1 (opus 1508)
Σόν Αἰθίοπα ἐκ τῆς ὄψεως γιγνώσκω, id est Aethiopem ex ipso vultu cognosco.
6Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 839; 1 (opus 1508)
Ἐκ τοῦ καπροῦ τό δένδρον γιγνώσκω, id est E foetu cognosco arborem, e factis hominem iudico.
7Homerus, Ilias, 5, 792; 7 (auctor fl.700BC)
τήν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερός Διομήδης· γιγνώσκω σε θεά θύγατερ Διός αἰγιόχοιο· τώ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ' ἐπικεύσω.
8Homerus, Ilias, 5, 792; 9 (auctor fl.700BC)
τοὔνεκα νῦν αὐτός τ' ἀναχάζομαι ἠδέ καί ἄλλους Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας· γιγνώσκω γάρ Ἄρηα μάχην ἀνά κοιρανέοντα.
9Homerus, Ilias, 8, 151; 9 (auctor fl.700BC)
γιγνώσκω δ' ὅτι μοι πρόφρων κατένευσε Κρονίων νίκην καί μέγα κῦδος, ἀτάρ Δαναοῖσί γε πῆμα· νήπιοι οἳ ἄρα δή τάδε τείχεα μηχανόωντο ἀβλήχρ' οὐδενόσωρα· τά δ' οὐ μένος ἁμόν ἐρύξει· ἵπποι δέ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυκτήν.
10Homerus, Ilias, 11, 616; 10 (auctor fl.700BC)
αἰδοῖος νεμεσητός ὅ με προέηκε πυθέσθαι ὅν τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλά καί αὐτός γιγνώσκω, ὁρόω δέ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.
11Homerus, Ilias, 13, 195; 4 (auctor fl.700BC)
τόν μέν ἑταῖροι ἔνεικαν, ὃ δ' ἰητροῖς ἐπιτείλας ἤϊεν ἐς κλισίην· ἔτι γάρ πολέμοιο μενοίνα ἀντιάαν· τόν δέ προσέφη κρείων ἐνοσίχθων εἰσάμενος φθογγήν Ἀνδραίμονος υἷϊ Θόαντι ὃς πάσῃ Πλευρῶνι καί αἰπεινῇ Καλυδῶνι Αἰτωλοῖσιν ἄνασσε, θεός δ' ὣς τίετο δήμῳ· Ἰδομενεῦ Κρητῶν βουληφόρε ποῦ τοι ἀπειλαί οἴχονται, τάς Τρωσίν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν· τόν δ' αὖτ' Ἰδομενεύς Κρητῶν ἀγός ἀντίον ηὔδα· ὦ Θόαν οὔ τις ἀνήρ νῦν γ' αἴτιος, ὅσσον ἔγωγε γιγνώσκω· πάντες γάρ ἐπιστάμεθα πτολεμίζειν.
12Homerus, Ilias, 24, 552; 3 (auctor fl.700BC)
καί δέ σε γιγνώσκω Πρίαμε φρεσίν, οὐδέ με λήθεις, ὅττι θεῶν τίς σ' ἦγε θοάς ἐπί νῆας Ἀχαιῶν.
13Homerus, Odyssea, 16, 135; 1 (auctor fl.700BC)
τόν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· " γιγνώσκω, φρονέω· τά γε δή νοέοντι κελεύεις.
14Homerus, Odyssea, 17, 166; 7 (auctor fl.700BC)
" τόν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· " γιγνώσκω, φρονέω· τά γε δή νοέοντι κελεύεις.
15Homerus, Odyssea, 17, 247; 8 (auctor fl.700BC)
γιγνώσκω δ' ὅτι πολλοί ἐν αὐτῷ δαῖτα τίθενται ἄνδρες, ἐπεί κνίση μέν ἀνήνοθεν, ἐν δέ τε φόρμιγξ ἠπύει, ἣν ἄρα δαιτί θεοί ποίησαν ἑταίρην.
16Homerus, Odyssea, 17, 247; 12 (auctor fl.700BC)
" τόν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς· γιγνώσκω, φρονέω· τά γε δή νοέοντι κελεύεις.
17Homerus, Odyssea, 20, 226; 1 (auctor fl.700BC)
τόν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς· " βουκόλ', ἐπεί οὔτε κακῷ οὔτ' ἄφρονι φωτί ἔοικας, γιγνώσκω δέ καί αὐτός ὅ τοι πινυτή φρένας ἵκει, τοὔνεκά τοι ἐρέω καί ἐπί μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι· ἴστω νῦν Ζεύς πρῶτα θεῶν ξενίη τε τράπεζα ἱστίη τ' Ὀδυσῆος ἀμύμονος, ἣν ἀφικάνω, ἦ σέθεν ἐνθάδ' ἐόντος ἐλεύσεται οἴκαδ' Ὀδυσσεύς· σοῖσιν δ' ὀφθαλμοῖσιν ἐπόψεαι, αἴ κ' ἐθέλῃσθα, κτεινομένους μνηστῆρας, οἳ ἐνθάδε κοιρανέουσιν.
18Homerus, Odyssea, 21, 205; 2 (auctor fl.700BC)
γιγνώσκω δ' ὡς σφῶϊν ἐελδομένοισιν ἱκάνω οἴοισι δμώων· τῶν δ' ἄλλων οὔ τευ ἄκουσα εὐξαμένου ἐμέ αὖτις ὑπότροπον οἴκαδ' ἱκέσθαι.
19Plato, Euthydemus, p1, 271; 7 (auctor c.425BC-347BC)
Κρίτων οὐδέτερον γιγνώσκω, ὦ Σώκρατες.
20Plato, Euthyphro, p1, 2; 6 (auctor c.425BC-347BC)
Εὐθύφρων τίς οὗτος· Σωκράτης οὐδ' αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρων, τὸν ἄνδρα, νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ ἀγνώς· ὀνομάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγᾦμαι, Μέλητον.
21Plato, Hippias, p1, 290; 14 (auctor c.425BC-347BC)
Ἱππίας ἀλλὰ καὶ νῦν ἔγωγε γιγνώσκω, ὅτι ἀμαθής τίς ἐστιν.
22Plato, Ion, p1, 537; 17 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης εἰ γάρ που τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἐπιστήμη εἴη τις, τί ἂν τὴν μὲν ἑτέραν φαῖμεν εἶναι, τὴν δ' ἑτέραν, ὁπότε γε ταὐτὰ εἴη εἰδέναι ἀπ' ἀμφοτέρων· ὥσπερ ἐγώ τε γιγνώσκω ὅτι πέντε εἰσὶν οὗτοι οἱ δάκτυλοι, καὶ σύ, ὥσπερ ἐγώ, περὶ τούτων ταὐτὰ γιγνώσκεις· καὶ εἴ σε ἐγὼ ἐροίμην εἰ τῇ αὐτῇ τέχνῃ γιγνώσκομεν τῇ ἀριθμητικῇ τὰ αὐτὰ ἐγώ τε καὶ σὺ ἢ ἄλλῃ, φαίης ἂν δήπου τῇ αὐτῇ.
23Plato, Menon, p1, 80; 6 (auctor c.425BC-347BC)
Μένων τί μάλιστα, ὦ Σώκρατες· Σωκράτης γιγνώσκω οὗ ἕνεκά με ᾔκασας.
24Plato, Respublica, 1, 347; 2 (auctor c.425BC-347BC)
πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες· ἔφη ὁ Γλαύκων· τοὺς μὲν γὰρ δύο μισθοὺς γιγνώσκω, τὴν δὲ ζημίαν ἥντινα λέγεις καὶ ὡς ἐν μισθοῦ μέρει εἴρηκας, οὐ συνῆκα.
25Plato, Theaetetus, p1, 144; 9 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης γιγνώσκω· ὁ τοῦ Σουνιῶς Εὐφρονίου ἐστίν, καὶ πάνυ γε, ὦ φίλε, ἀνδρὸς οἷον καὶ σὺ τοῦτον διηγῇ, καὶ ἄλλως εὐδοκίμου, καὶ μέντοι καὶ οὐσίαν μάλα πολλὴν κατέλιπεν.
26Plato, Theaetetus, p1, 191; 6 (auctor c.425BC-347BC)
Θεαίτητος ἆρα λέγεις ὃ καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα, ἡνίκ' αὐτὸ ἔφαμεν τοιοῦτον εἶναι, ὅτι ἐνίοτ' ἐγὼ γιγνώσκων Σωκράτη, πόρρωθεν δὲ ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ γιγνώσκω, ᾠήθην εἶναι Σωκράτη ὃν οἶδα· γίγνεται γὰρ δὴ ἐν τῷ τοιούτῳ οἷον λέγεις.
27Plato, Theaetetus, p1, 209; 2 (auctor c.425BC-347BC)
ὀρθὴν ἔγωγε ἔχων δόξαν περὶ σοῦ, ἐὰν μὲν προσλάβω τὸν σὸν λόγον, γιγνώσκω δή σε, εἰ δὲ μή, δοξάζω μόνον.