'γνωρίζω' - search in All Authors, Showing 1 to 9 of 9 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, p7, 8; 19
καὶ εἶπεν Ἰδοὺ ἐγὼ γνωρίζω σοι τὰ ἐσόμενα ἐπ’ ἐσχάτων τῆς ὀργῆς· ἔτι γὰρ εἰς καιροῦ πέρας ἡ ὅρασις.
2Biblia, Novum testamentum graece, 1Cor, 1Cor; 3
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει, Ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
3Biblia, Novum testamentum graece, 1Cor, 1Cor; 1
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,
4Biblia, Novum testamentum graece, Gal, 1; 11
Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·
5Biblia, Novum testamentum graece, Phil, 1; 22
εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω.
6Constantinus I, Epistolae, 8, 0547A (auctor c.272–337)
τῷ τῆς ἀληθείας, φωτὶ ὁδηγούμενος, τὴν θείαν πίστιν ἐπιγινώσκω· τοιγάρτοι τούτοις, ὡς τὰ πράγματα βεβαιοῖ, τὴν ἁγιωτάτην θρησκείαν γνωρίζω.
7Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1868; 2 (opus 1508)
Apud Suidam haec referuntur ex auctore quopiam: Εἰ γάρ ἐγώ σοι νῦν αὐτόν γνωρίζω, πέπονθα τό τῆς παροιμίας, τό σόν ὄναρ σοι διηγούμενος, id est Quod si te tibi ipsi notum reddere coner, tum mihi acciderit id, quod provervio dicitur, ut tuum tibi somnium narrem.
8Hieronymus Stridonensis, De viris illustribus, 23, 0636C (auctor 340-420)
Ἀπαντήσαντος δὲ αὐῷ ἐξ αὐτομάτου Μαρξίωνος καὶ εἰρηκότος αὐτῷ, Γνώριζε ἡμᾶς, ἀπεκρίθη, Γνωρίζω τὸν πρωτότοκον τοῦ Διαβόλου.
9Ioannes Scotus Erigena, Versus, 122, 1240C (auctor 810-877)
est nunc defectum et ideo factorem Ἔστιν νῦν ἔλλειψιν καὶ μαθὼν ποιητήν arti mundi cognosco et nunc scio passum Τοῦ κόσμου γνωρίζω καὶ νῦν οἶδα παθέντα.