'δεδαώς' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3834; 1 (opus 1508)
Ἱππωσύνην δεδαώς μή ᾄδῃ, id est Equitandi peritus ne cantet.
2Homerus, Odyssea, 17, 505; 4 (auctor fl.700BC)
ὡς δ' ὅτ' ἀοιδόν ἀνήρ ποτιδέρκεται, ὅς τε θεῶν ἒξ ἀείδει δεδαώς ἔπε' ἱμερόεντα βροτοῖσι, τοῦ δ' ἄμοτον μεμάασιν ἀκουέμεν, ὁππότ' ἀείδῃ· ὣς ἐμέ κεῖνος ἔθελγε παρήμενος ἐν μεγάροισι.