'δεκέτης' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Plato, Timaeus, p1, 21; 4 (auctor c.425BC-347BC)
ἦν μὲν γὰρ δὴ τότε Κριτίας, ὡς ἔφη, σχεδὸν ἐγγὺς ἤδη τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ δέ πῃ μάλιστα δεκέτης· ἡ δὲ Κουρεῶτις ἡμῖν οὖσα ἐτύγχανεν Ἀπατουρίων.