'δηξ' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Hugo de Folieto Incertus, De bestiis et aliis rebus, 177, 0104C
Graecis autem δήξ dex dicitur, et δῆξις dexis morsus, hos Latine termites dicimus, ita enim apud nos ligni vermes vocantur, quos tempore importuno de se arbores gignunt.