'διαβάλλω' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Dositheus, Ars, p. 98, l. 7 (auctor c.350)
uerba quae passiue tantum efferuntur, ex quibus quaedam etiam actiua sunt, quae fere sunt primae coniugationis: κολακεύω adulor, ξενίζομαι auersor, ἐναντιοῦμαι ζημιῶ ἀντιδικῶ ἀποστρέφομαι aduersor, ζηλῶ φθονῶ aemulor, χαλκολογῶ aesculor, ἀλογοῦμαι alogior, διαμάχομαι altercor, ὑδρεύομαι aquor, ὑπολαμβάνω arbitror, τεκμαίρομαι argumentor, ἀποστρέφομαι aspernor, οἰωνοσκοπῶ ὀρνεοσκοπῶ auspicor, ἰξεύω aucupor, ὀρνεοσκοπῶ auguror, ἡλιάζομαι apricor, ἀπάρτιον ποιῶ auctionor, συμμαχῶ auxilior, προσλαλῶ affor, ἐργομωκεύομαι assentior, ἐργομωκεύομαι ancillor, προσλαλῶ alloquor, διαβάλλω ἀμφιλογῶ διαμιλλῶμαι altercor, ἀποιωνίζομαι abominor, προσλαλῶ alloquor, ἀμφιβάλλω ἀμοιβαδίζω alternor, βακχεύω bacchor, ἀναστρέφομαι conuersor, ἐπηρεάζω calumnior, εἰρωνεύομαι cauillor, δικολογῶ causidicor, προφασίζομαι causor, ὀχλαγωγῶ circulor, μεταπωλῶ cauponor, ἐπικωμάζω comissor, συνοδεύω comitor, σοφίζομαι commentor, ἐπιχειρῶ conor, στοχάζομαι coniector, δημηγορῶ contionor, κατανοῶ ἐνατενίζω contemplor, συνεστιῶμαι conuiuor, ὑπογογγύζω commurmuror, συναμιλλῶμαι conflictor, καταβοῶ conuicior, διαβάλλω αἰτιῶμαι criminor, ἀπορῶ διστάζω cunctor, θεωρῶ conspicor, κενοῦμαι πτοοῦμαι consternor, μεταβουλεύομαι concinnor, παραμυθοῦμαι consolor, διαμαρτύρομαι contestor {συνέρχομαι congredior}, συνδιατρίβω commoror, ἀρχαιρεσιάζω comitior, καταξιῶ dignor, ἀναξιοπαθῶ dedignor, κυριεύω dominor, ξενίζομαι deuersor, νοσφίζομαι depeculor, ἀπομαρτύρομαι detestor, ἀποκαταρῶμαι deprecor, δωρῶ καὶ δωροῦμαι, εἰς δῶρον αἱρῶ καὶ εἰς δῶρον αἱροῦμαι donor, ἀποτρέπομαι dehortor, εὐωχοῦμαι epulor, καταρῶμαι execror, ἐκλαλῶ effor, ἀλλοτριοῦμαι externor, ἐκπαλαίω eluctor, μυθολογῶ fabulor, λαλῶ for, συρίζω fistulor, ἀπατῶ frustror, μωραίνω fatuor, κλέπτω furor, κατασκευάζω fabricor, χαρίζομαι gratificor, χαίρω gratulor, συνήδομαι συγχαίρω grator, λωποδυτῶ grassor, ἐωροῦμαι gestor, γονυπετῶ geniculor, δοξάζομαι glorior, χασμῶμαι halucinor, προτρέπομαι hortor, ξενίζομαι hospitor, μαντεύομαι hariolor, ἀκοντίζω iaculor, μιμοῦμαι imitor, εἰκονίζω imaginor, ἀσθενῶ inbecillor, ἀρνοῦμαι infitior, ἐνεδρεύω insidior, ἑρμηνεύω interpretor, εὐτραπελεύομαι iocor, ἀγανακτῶ indignor, βραδύνω ἐνδιατρίβω immoror, καταρῶμαι imprecor, μυοῦμαι initior, πλημυρῶ inundor, ἁφιμαχῶ iurgor, εὐτραπελίζομαι iocor, χαίρω laetor, θρηνῶ lamentor, λῃστεύω latrocinor, πορνοβοσκῶ lenocinor, ὑπερθεματίζω ἀναβιβάζω licitor, παλαίω luctor, ἐμπαίζω ludificor, ἀσωτεύομαι luxurior, ἐνθεάζομαι lumfor, κερδαίνω lucror, ἱλαρεύομαι laetor, λούομαι lauor, νοσφίζομαι manticulor, μηχανῶμαι machinor, ἐμπορεύομαι ὠνοῦμαι mercor, σκέπτομαι ἀνατάσσομαι meditor, μεσημβριάζω meridior, ἀπειλῶ minor, συμπάσχω miseror, θαυμάζω miror, μικρολογῶ milingior, μετριοπαθῶ διοικῶ moderor, ῥυθμίζω modulor, μοιχεύω moechor, πειθαρχῶ morigeror, παρέλκω διατρίβω moror, δανίζομαι ἐπικίχρημι mutuor, ἐλεῶ miseror, χωρογραφῶ καταμετρῶ metor, θεραπεύω medicor {θεραπεύω medeor}, πραγματεύομαι negotior, ἀστειεύομαι nugor, ἀστειεύομαι nepotor, εἰκαιολογῶ nenior, ὀσφραίνομαι odoror, οἴομαι opinor, οἰωνίζομαι ominor, βοηθῶ opitulor, διαμαρτύρομαι obtestor, ἐργάζομαι operor, καταφιλῶ osculor, καταπαλαίω obluctor, χασμῶμαι oscitor, ῥέμβομαι πασσαλοκοπῶ palor, κροτῶ palpor, νοσφίζομαι peculor, πυνθάνομαι percontor, ἀποδημῶ ξενίζομαι peregrinor, κινδυνεύω periclitor, ἁλιεύω piscor, βοηθῶ praesidior, λυμαίνομαι populor, λεηλατῶ praedor, τίκτομαι procreor, ἁμαξηλατῶ plostror, δέομαι precor, ψηφοπαικτῶ praestigior, παρεδρεύω praestolor, πολεμῶ συμβάλλω λοχαγῶ proelior, παιδεύομαι pubor, προίσταμαι patrocinor, προλέγω praefor, ἐξετάζω percontor, ἀποψηφοποιῶ praefragor, τροχεύομαι rotor, κοκκολογῶ racemor, διαλογίζομαι ratiocinor, ἀναπολῶ recordor, παρέλκω remoror, κανονίζω regulor, ἐρευνῶ ζητῶ rimor, μάχομαι rixor, ἀγροικεύομαι rusticor, ἀντιψηφίζομαι ἀποδοκιμάζω refragor, ἐρευνῶ scrutor, μυκτηριάζω sannor, χαμαιτυπῶ scortor, ἀκολουθῶ sector, ὁμιλῶ sermocinor, παρηγορῶ solor, διακινῶ spatior, κατοπτεύω speculor, στομαχῶ stomachor, στατίζω stabulor, ἐπερωτῶ stipulor, βοηθῶ subsidior, ὑποπτεύω suspicor, πυνθάνομαι sciscitor, στασιάζω seditionor, ἐφεδρεύω βοηθῶ subsidior, φυγοδικῶ tergiuersor, ἀσφαλίζομαι tutor, μαρτύρομαι testor, συρίζω tibicinor, παίζω tolutor, θορυβάζω tumultor, ἐγγυῶμαι uador, ῥέμβομαι uagor, μαντεύομαι uaticinor, ματαιοῦμαι ληρῶ uanor, κυνηγῶ θηρολετῶ uenor, ἐντρέπομαι uerecundor, στροφοῦμαι uerticinor, ἁρμενοποιῶ uelificor, κραυγάζω uociferor, στρέφομαι uersor, προσκυνῶ ueneror, τρέφομαι uescor uescatus sum.
2Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 345, l. 27 (auctor c.362)
similiter quae ab eo conposita sunt tam actiuo quam etiam passiuo modo declinantur, uelut defero καταφέρω διαβάλλω, adfero ἐπιφέρω, profero προφέρω, praefero προκρίνω, effero ἐκφέρω, differo ὑπερτίθημι, confero ἀντιβάλλωσυγκρίνω, refero ἀναφέρω, antefero προκρίνω, aufero ἀφαιροῦμαι, suffero ὑπερφέρω, circumfero περιφέρω, transfero παραφέρω.
3Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 464 (auctor c.362)
criminor διαβάλλω.
4Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 600, l. 13 (auctor c.420)
in Graeco uerbo numquam prima syllaba adiecta praepositione uiolatur, βάλλω ἀμφιβάλλω διαβάλλω καταβάλλω, ἄγω συνάγω προάγω διάγω, φέρω προφέρω διαφέρω ἀναφέρω, δέρω ἐκδέρω, φιλῶ καταφιλῶ.
5Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 601, l. 8 (auctor c.420)
intus uero declinantur καταγράφω κατέγραφον, περιτρέχω περιέτρεχον, διαβάλλω διέβαλλον, quae imperatiuo faciunt κατάγραφε περίτρεχε διάβαλλε.