'διακρίνω' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ex, 18; 16
ὅταν γὰρ γένηται αὐτοῖς ἀντιλογία καὶ ἔλθωσι πρός με, διακρίνω ἕκαστον καὶ συμβιβάζω αὐτοὺς τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sap, 9; 12
καὶ ἔσται προσδεκτὰ τὰ ἔργα μου, καὶ διακρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 34; 17
καὶ ὑμεῖς, πρόβατα, τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου καὶ προβάτου, κριῶν καὶ τράγων·
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ez, 34; 20
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ διακρινῶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἰσχυροῦ καὶ ἀνὰ μέσον προβάτου ἀσθενοῦς.
5Plato, Politicus, p1, 272; 4 (auctor c.425BC-347BC)
Ξένος βούλει δῆτα ἐγώ σοι τρόπον τινὰ διακρίνω· Νεώτερος Σωκράτης πάνυ μὲν οὖν.