'δυσμενής' - search in All Authors, Showing 1 to 4 of 4 hits

1Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, 3Mac, 3; 2
τούτων δὲ οἰκονομουμένων φήμη δυσμενὴς ἐξηχεῖτο κατὰ τοῦ γένους ἀνθρώποις συμφρονοῦσιν εἰς κακοποίησιν ἀφορμῆς διδομένης εἰς διάθεσιν ὡς ἂν ἀπὸ τῶν νομίμων αὐτοὺς κωλυόντων.
2Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2022; 1 (opus 1508)
Alcippus in epistola quadam ad Encymonem: Δυσμενής καί βάσκανος ὁ τῶν γειτόνῶν ὀφθαλμός, φησίν ἡ παροιμία, id est Inimicus et invidus vicinorum oculus, ut dictum est proverbio.
3Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 4, 3720; 1 (opus 1508)
Aliclytus Eucymoni: Δυσμενής γάρ καί βάσκανος ὁ τῶν γειτόνων ὀφθαλμός, φησιν ἡ παροιμία, id est Malevolus et invidus vicinorum oculus, inquit proverbium.
4Herodotus, Historiae, 7, 237, 3; 4 (auctor c.484BC-425BC)
οὐ γὰρ δὴ κεῖνό γε ἐνδέξομαι ὅκως οὐκ εὐνοέει τοῖσι ἐμοῖσι πρήγμασι, τοῖσί τε λεγομένοισι πρότερον ἐκ τούτου σταθμώμενος καὶ τῷ ἐόντι, ὅτι πολιήτης μὲν πολιήτῃ εὖ πρήσσοντι φθονέει καὶ ἔστι δυσμενὴς τῇ σιγῇ, οὐδ' ἂν συμβουλευομένου τοῦ ἀστοῦ πολιήτης ἀνὴρ τὰ ἄριστά οἱ δοκέοντα εἶναι ὑποθέοιτο, εἰ μὴ πρόσω ἀρετῆς ἀνήκοι· σπάνιοι δὲ εἰσὶ οἱ τοιοῦτοι· ξεῖνος δὲ ξείνῳ εὖ πρήσσοντι ἐστὶ εὐμενέστατον πάντων, συμβουλευομένου τε ἂν συμβουλεύσειε τὰ ἄριστα.