'εμβαίνω' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 51 (vol. 2), l. 3 (auctor c.500)
sed cum Graecorum auctoritatem in omnibus paene sequi solemus, in hoc quoque imitari debemus, ut συμβουλεύω, ἐμβαίνω; συμμάχω, ἐμμένω; συμπλέκω, ἐμπλέκω; συλλέγω, ἐλλείπω; συρρέω, ἔρρωμαι.