'ενστατικός' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Aristoteles, Topica, 8, VIII 14; 24 (auctor 384BC-322BC)
Ἐκ τούτων γάρ ἡ δύναμις, τό δέ γυμνάζεσθαι δυνάμεως χάριν, καί μάλιστα περί τάς προτάσεις καί ἐνστάσεις· ἔστι γάρ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν διαλεκτικός ὁ προτατικός καί ἐνστατικός.