'εξομολόγησις' - search in All Authors, Showing 1 to 12 of 12 hits

1Adrianus I, Epistolae, 96, 1226D
» Καὶ ὁ ψαλμῳδὸς δὲ Δαβὶδ ὑμνεῖ λέγων· « Ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ.
2Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ps, 95; 6
ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ.
3Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ps, 110; 3
ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
4Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Ps, 148; 13
αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα κυρίου, ὅτι ὑψώθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ μόνου· ἡ ἐξομολόγησις αὐτοῦ ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ.
5Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Sir, 17; 28
ἀπὸ νεκροῦ ὡς μηδὲ ὄντος ἀπόλλυται ἐξομολόγησις· ζῶν καὶ ὑγιὴς αἰνέσει τὸν κύριον.
6Hieronymus Stridonensis Auctores incerti, Graeca fragmenta libri nominum Hebraicorum, 23, 1167A (auctor 340-420)
Ἰούδας, ἐξομολόγησις.
7Leo I, Epistolae, 54, 0992C (auctor 440-461)
Ἐν ᾧ ἔργῳ ἀξίως, καὶ δικαίως μεγαλαυχεῖ ἡ ὑμετέρα μεγαλειότης, ἥτις πιστῶς, καὶ κυρίως προενόησεν, ὅπως τὰς ἀνατολικὰς ἐκκλησίας ἡ τοῦ διαβόλου ἐπιβουλὴ μὴ βλάψῃ, ἀλλ' εἰς τὸ ἐξιλεώσασθαι τὸν Θεὸν δεκτὰ πανταχοῦ προσενεχθεῖεν ὁλοκαυτώματα· ὁπότε διὰ τοῦ μεσίτου Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ αὐτὴ ἐξομολόγησις τῶν δήμων, καὶ αὐτὴ τῶν ἱερέων ἡ αὐτὴ τῶν βασιλέων, γαληνότατε υἱὲ, καὶ αὐτόκρατορ αὔγουστε.
8Markos monachos, Florilegium et opuscula, Florilegium, 30; 11 (auctor fl.1260)
Τοῦ αὐτοῦ – ὅτι λίαν καὶ σωτήριον ἡ ἐξομολόγησις Τίνος ἕνεκεν ὁ Κάϊν φόνον δράσαντες οὐχ ὁμοίως ἐκολάσθησαν; Ὁ μὲν γὰρ δίκας ἔδωκεν, ὁ δὲ συγγνώμης ἔτυχεν, ἐπειδὴ ὅτι ὁ μὲν καὶ μὴ ἐλεγχόμενος ἐξομολογήσατο, ὁ δὲ καὶ ἐλεγχόμενος ἠρνήσατο· εἰ γὰρ καὶ τὰ τῆς ἁμαρτίας ἶσα, ἀλλὰ μετὰ τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἶσα – ὅθεν φησίν· λέγε σὺ πρῶτος τὰς ἁμαρτίας σου, ἵνα δικαιωθῆς {Is 43,26}.
9Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexici aliud exemplar, 23, 1264A
Ἰούδας, ἐξομολόγησις.
10Origenes Hieronymus Stridonensis Incertus, Lexicon nominum hebraicorum, 23, 1228A
Ἰούδας, ἐξομολόγησις, ἢ ἱκάνωσις κυρίου.
11Philo Iudaeus Hieronymus Stridonens Incertus, Liber nominum Hebraicorum, 23, 1285A (auctor 340-420)
Ἰούδας, ὃς ἑρμηνεύεται κυρίῳ ἐξομολόγησις,ibid.
12Rabanus Maurus, De clericorum institutione, 107, 0331C (auctor 780-856)
Exomologesis ἐξομολόγῆσις Graeco vocabulo dicitur, quod Latine confessio interpretatur.