'επίπληξις' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Iulius Rufinianus, De figuris sententiarum et elocutionis, 21; 1
Ἐπίπληξις sive ἐπιτίμησις.