'ερμηνεύω' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Dositheus, Ars, p. 98, l. 7 (auctor c.350)
uerba quae passiue tantum efferuntur, ex quibus quaedam etiam actiua sunt, quae fere sunt primae coniugationis: κολακεύω adulor, ξενίζομαι auersor, ἐναντιοῦμαι ζημιῶ ἀντιδικῶ ἀποστρέφομαι aduersor, ζηλῶ φθονῶ aemulor, χαλκολογῶ aesculor, ἀλογοῦμαι alogior, διαμάχομαι altercor, ὑδρεύομαι aquor, ὑπολαμβάνω arbitror, τεκμαίρομαι argumentor, ἀποστρέφομαι aspernor, οἰωνοσκοπῶ ὀρνεοσκοπῶ auspicor, ἰξεύω aucupor, ὀρνεοσκοπῶ auguror, ἡλιάζομαι apricor, ἀπάρτιον ποιῶ auctionor, συμμαχῶ auxilior, προσλαλῶ affor, ἐργομωκεύομαι assentior, ἐργομωκεύομαι ancillor, προσλαλῶ alloquor, διαβάλλω ἀμφιλογῶ διαμιλλῶμαι altercor, ἀποιωνίζομαι abominor, προσλαλῶ alloquor, ἀμφιβάλλω ἀμοιβαδίζω alternor, βακχεύω bacchor, ἀναστρέφομαι conuersor, ἐπηρεάζω calumnior, εἰρωνεύομαι cauillor, δικολογῶ causidicor, προφασίζομαι causor, ὀχλαγωγῶ circulor, μεταπωλῶ cauponor, ἐπικωμάζω comissor, συνοδεύω comitor, σοφίζομαι commentor, ἐπιχειρῶ conor, στοχάζομαι coniector, δημηγορῶ contionor, κατανοῶ ἐνατενίζω contemplor, συνεστιῶμαι conuiuor, ὑπογογγύζω commurmuror, συναμιλλῶμαι conflictor, καταβοῶ conuicior, διαβάλλω αἰτιῶμαι criminor, ἀπορῶ διστάζω cunctor, θεωρῶ conspicor, κενοῦμαι πτοοῦμαι consternor, μεταβουλεύομαι concinnor, παραμυθοῦμαι consolor, διαμαρτύρομαι contestor {συνέρχομαι congredior}, συνδιατρίβω commoror, ἀρχαιρεσιάζω comitior, καταξιῶ dignor, ἀναξιοπαθῶ dedignor, κυριεύω dominor, ξενίζομαι deuersor, νοσφίζομαι depeculor, ἀπομαρτύρομαι detestor, ἀποκαταρῶμαι deprecor, δωρῶ καὶ δωροῦμαι, εἰς δῶρον αἱρῶ καὶ εἰς δῶρον αἱροῦμαι donor, ἀποτρέπομαι dehortor, εὐωχοῦμαι epulor, καταρῶμαι execror, ἐκλαλῶ effor, ἀλλοτριοῦμαι externor, ἐκπαλαίω eluctor, μυθολογῶ fabulor, λαλῶ for, συρίζω fistulor, ἀπατῶ frustror, μωραίνω fatuor, κλέπτω furor, κατασκευάζω fabricor, χαρίζομαι gratificor, χαίρω gratulor, συνήδομαι συγχαίρω grator, λωποδυτῶ grassor, ἐωροῦμαι gestor, γονυπετῶ geniculor, δοξάζομαι glorior, χασμῶμαι halucinor, προτρέπομαι hortor, ξενίζομαι hospitor, μαντεύομαι hariolor, ἀκοντίζω iaculor, μιμοῦμαι imitor, εἰκονίζω imaginor, ἀσθενῶ inbecillor, ἀρνοῦμαι infitior, ἐνεδρεύω insidior, ἑρμηνεύω interpretor, εὐτραπελεύομαι iocor, ἀγανακτῶ indignor, βραδύνω ἐνδιατρίβω immoror, καταρῶμαι imprecor, μυοῦμαι initior, πλημυρῶ inundor, ἁφιμαχῶ iurgor, εὐτραπελίζομαι iocor, χαίρω laetor, θρηνῶ lamentor, λῃστεύω latrocinor, πορνοβοσκῶ lenocinor, ὑπερθεματίζω ἀναβιβάζω licitor, παλαίω luctor, ἐμπαίζω ludificor, ἀσωτεύομαι luxurior, ἐνθεάζομαι lumfor, κερδαίνω lucror, ἱλαρεύομαι laetor, λούομαι lauor, νοσφίζομαι manticulor, μηχανῶμαι machinor, ἐμπορεύομαι ὠνοῦμαι mercor, σκέπτομαι ἀνατάσσομαι meditor, μεσημβριάζω meridior, ἀπειλῶ minor, συμπάσχω miseror, θαυμάζω miror, μικρολογῶ milingior, μετριοπαθῶ διοικῶ moderor, ῥυθμίζω modulor, μοιχεύω moechor, πειθαρχῶ morigeror, παρέλκω διατρίβω moror, δανίζομαι ἐπικίχρημι mutuor, ἐλεῶ miseror, χωρογραφῶ καταμετρῶ metor, θεραπεύω medicor {θεραπεύω medeor}, πραγματεύομαι negotior, ἀστειεύομαι nugor, ἀστειεύομαι nepotor, εἰκαιολογῶ nenior, ὀσφραίνομαι odoror, οἴομαι opinor, οἰωνίζομαι ominor, βοηθῶ opitulor, διαμαρτύρομαι obtestor, ἐργάζομαι operor, καταφιλῶ osculor, καταπαλαίω obluctor, χασμῶμαι oscitor, ῥέμβομαι πασσαλοκοπῶ palor, κροτῶ palpor, νοσφίζομαι peculor, πυνθάνομαι percontor, ἀποδημῶ ξενίζομαι peregrinor, κινδυνεύω periclitor, ἁλιεύω piscor, βοηθῶ praesidior, λυμαίνομαι populor, λεηλατῶ praedor, τίκτομαι procreor, ἁμαξηλατῶ plostror, δέομαι precor, ψηφοπαικτῶ praestigior, παρεδρεύω praestolor, πολεμῶ συμβάλλω λοχαγῶ proelior, παιδεύομαι pubor, προίσταμαι patrocinor, προλέγω praefor, ἐξετάζω percontor, ἀποψηφοποιῶ praefragor, τροχεύομαι rotor, κοκκολογῶ racemor, διαλογίζομαι ratiocinor, ἀναπολῶ recordor, παρέλκω remoror, κανονίζω regulor, ἐρευνῶ ζητῶ rimor, μάχομαι rixor, ἀγροικεύομαι rusticor, ἀντιψηφίζομαι ἀποδοκιμάζω refragor, ἐρευνῶ scrutor, μυκτηριάζω sannor, χαμαιτυπῶ scortor, ἀκολουθῶ sector, ὁμιλῶ sermocinor, παρηγορῶ solor, διακινῶ spatior, κατοπτεύω speculor, στομαχῶ stomachor, στατίζω stabulor, ἐπερωτῶ stipulor, βοηθῶ subsidior, ὑποπτεύω suspicor, πυνθάνομαι sciscitor, στασιάζω seditionor, ἐφεδρεύω βοηθῶ subsidior, φυγοδικῶ tergiuersor, ἀσφαλίζομαι tutor, μαρτύρομαι testor, συρίζω tibicinor, παίζω tolutor, θορυβάζω tumultor, ἐγγυῶμαι uador, ῥέμβομαι uagor, μαντεύομαι uaticinor, ματαιοῦμαι ληρῶ uanor, κυνηγῶ θηρολετῶ uenor, ἐντρέπομαι uerecundor, στροφοῦμαι uerticinor, ἁρμενοποιῶ uelificor, κραυγάζω uociferor, στρέφομαι uersor, προσκυνῶ ueneror, τρέφομαι uescor uescatus sum.