'ευνή' - search in All Authors, Showing 1 to 20 of 20 hits

1Homerus, Ilias, 3, 421; 5 (auctor fl.700BC)
ἀλλ' ἄγε δή φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε· οὐ γάρ πώ ποτέ μ' ὧδέ γ' ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, οὐδ' ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, νήσῳ δ' ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καί εὐνῇ, ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκύς ἵμερος αἱρεῖ.
2Homerus, Ilias, 6, 1; 8 (auctor fl.700BC)
Βουκολίων δ' ἦν υἱός ἀγαυοῦ Λαομέδοντος πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ· ποιμαίνων δ' ἐπ' ὄεσσι μίγη φιλότητι καί εὐνῇ, ἣ δ' ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε.
3Homerus, Ilias, 9, 581; 9 (auctor fl.700BC)
οὗτοι δ' ἀγγελέουσι, σύ δ' αὐτόθι λέξεο μίμνων εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· ἅμα δ' ἠοῖ φαινομένηφι φρασσόμεθ' ἤ κε νεώμεθ' ἐφ' ἡμέτερ' ἦ κε μένωμεν.
4Homerus, Ilias, 10, 42; 8 (auctor fl.700BC)
ὣς εἰπών ἀπέπεμπεν ἀδελφεόν εὖ ἐπιτείλας· αὐτάρ ὃ βῆ ῥ' ἰέναι μετά Νέστορα ποιμένα λαῶν· τόν δ' εὗρεν παρά τε κλισίῃ καί νηῒ μελαίνῃ εὐνῇ ἔνι μαλακῇ· παρά δ' ἔντεα ποικίλ' ἔκειτο ἀσπίς καί δύο δοῦρε φαεινή τε τρυφάλεια.
5Homerus, Ilias, 14, 312; 5 (auctor fl.700BC)
ἀλλ' εἰ δή ῥ' ἐθέλεις καί τοι φίλον ἔπλετο θυμῷ, ἔστιν τοι θάλαμος, τόν τοι φίλος υἱός ἔτευξεν Ἥφαιστος, πυκινάς δέ θύρας σταθμοῖσιν ἐπῆρσεν· ἔνθ' ἴομεν κείοντες, ἐπεί νύ τοι εὔαδεν εὐνή.
6Homerus, Ilias, 15, 1; 6 (auctor fl.700BC)
τῶν σ' αὖτις μνήσω ἵν' ἀπολλήξῃς ἀπατάων, ὄφρα ἴδῃ ἤν τοι χραίσμῃ φιλότης τε καί εὐνή, ἣν ἐμίγης ἐλθοῦσα θεῶν ἄπο καί μ' ἀπάτησας.
7Homerus, Ilias, 18, 65; 3 (auctor fl.700BC)
τήν δέ βαρύ στενάχων προσέφη πόδας ὠκύς Ἀχιλλεύς· μῆτερ ἐμή, τά μέν ἄρ μοι Ὀλύμπιος ἐξετέλεσσεν· ἀλλά τί μοι τῶν ἦδος ἐπεί φίλος ὤλεθ' ἑταῖρος Πάτροκλος, τόν ἐγώ περί πάντων τῖον ἑταίρων ἶσον ἐμῇ κεφαλῇ· τόν ἀπώλεσα, τεύχεα δ' Ἕκτωρ δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια θαῦμα ἰδέσθαι καλά· τά μέν Πηλῆϊ θεοί δόσαν ἀγλαά δῶρα ἤματι τῷ ὅτε σε βροτοῦ ἀνέρος ἔμβαλον εὐνῇ.
8Homerus, Ilias, 22, 473; 7 (auctor fl.700BC)
δακρυόεις δέ τ' ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην Ἀστυάναξ, ὃς πρίν μέν ἑοῦ ἐπί γούνασι πατρός μυελόν οἶον ἔδεσκε καί οἰῶν πίονα δημόν· αὐτάρ ὅθ' ὕπνος ἕλοι, παύσαιτό τε νηπιαχεύων, εὕδεσκ' ἐν λέκτροισιν ἐν ἀγκαλίδεσσι τιθήνης εὐνῇ ἔνι μαλακῇ θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ· νῦν δ' ἂν πολλά πάθῃσι φίλου ἀπό πατρός ἁμαρτών Ἀστυάναξ, ὃν Τρῶες ἐπίκλησιν καλέουσιν· οἶος γάρ σφιν ἔρυσο πύλας καί τείχεα μακρά.
9Homerus, Odyssea, 1, 421; 4 (auctor fl.700BC)
τῷ δ' ἄρ' ἅμ' αἰθομένας δαΐδας φέρε κεδνά ἰδυῖα Εὐρύκλει', Ὦπος θυγάτηρ Πεισηνορίδαο, τήν ποτε Λαέρτης πρίατο κτεάτεσσιν ἑοῖσιν πρωθήβην ἔτ' ἐοῦσαν, ἐεικοσάβοια δ' ἔδωκεν, ἶσα δέ μιν κεδνῇ ἀλόχῳ τίεν ἐν μεγάροισιν, εὐνῇ δ' οὔ ποτ' ἔμικτο, χόλον δ' ἀλέεινε γυναικός· ἥ οἱ ἅμ' αἰθομένας δαΐδας φέρε, καί ἑ μάλιστα δμῳάων φιλέεσκε, καί ἔτρεφε τυτθόν ἐόντα.
10Homerus, Odyssea, 4, 315; 6 (auctor fl.700BC)
" τόν δέ μέγ' ὀχθήσας προσέθη ξανθός Μενέλαος· " ὢ πόποι, ἦ μάλα δή κρατερόφρονος ἀνδρός ἐν εὐνῇ ἤθελον εὐνηθῆναι ἀνάλκιδες αὐτοί ἐόντες.
11Homerus, Odyssea, 5, 92; 11 (auctor fl.700BC)
ὣς δ' ὁπότ' Ἰασίωνι ἐυπλόκαμος Δημήτηρ, ᾧ θυμῷ εἴξασα, μίγη φιλότητι καί εὐνῇ νειῷ ἔνι τριπόλῳ· οὐδέ δήν ἦεν ἄπυστος Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλών ἀργῆτι κεραυνῷ.
12Homerus, Odyssea, 7, 317; 6 (auctor fl.700BC)
αἱ δ' ἴσαν ἐκ μεγάροιο δάος μετά χερσίν ἔχουσαι· αὐτάρ ἐπεί στόρεσαν πυκινόν λέχος ἐγκονέουσαι, ὤτρυνον δ' Ὀδυσῆα παριστάμεναι ἐπέεσσιν· " ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε· πεποίηται δέ τοι εὐνή.
13Homerus, Odyssea, 10, 302; 12 (auctor fl.700BC)
ἀλλ' ἄγε δή κολεῷ μέν ἄορ θέο, νῶι δ' ἔπειτα εὐνῆς ἡμετέρης ἐπιβείομεν, ὄφρα μιγέντε εὐνῇ καί φιλότητι πεποίθομεν ἀλλήλοισιν.
14Homerus, Odyssea, 15, 415; 3 (auctor fl.700BC)
πλυνούσῃ τις πρῶτα μίγη κοίλῃ παρά νηῒ εὐνῇ καί φιλότητι, τά τε φρένας ἠπεροπεύει θηλυτέρῃσι γυναιξί, καί ἥ κ' εὐεργός ἔῃσιν.
15Homerus, Odyssea, 16, 1; 11 (auctor fl.700BC)
" τόν δ' αὖ Τηλέμαχος πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα· " ἔσσεται οὕτως, ἄττα· σέθεν δ' ἕνεκ' ἐνθάδ' ἱκάνω, ὄφρα σέ τ' ὀφθαλμοῖσιν ἴδω καί μῦθον ἀκούσω, ἤ μοι ἔτ' ἐν μεγάροις μήτηρ μένει, ἦέ τις ἤδη ἀνδρῶν ἄλλος ἔγημεν, Ὀδυσσῆος δέ που εὐνή χήτει ἐνευναίων κάκ' ἀράχνια κεῖται ἔχουσα.
16Homerus, Odyssea, 17, 120; 1 (auctor fl.700BC)
εἴρετο δ' αὐτίκ' ἔπειτα βοήν ἀγαθός Μενέλαος ὅττευ χρηΐζων ἱκόμην Λακεδαίμονα δῖαν· αὐτάρ ἐγώ τῷ πᾶσαν ἀληθείην κατέλεξα· καί τότε δή με ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν· " ὢ πόποι, ἦ μάλα δή κρατερόφρονος ἀνδρός ἐν εὐνῇ ἤθελον εὐνηθῆναι, ἀνάλκιδες αὐτοί ἐόντες.
17Homerus, Odyssea, 20, 91; 10 (auctor fl.700BC)
Τηλέμαχος δ' εὐνῆθεν ἀνίστατο, ἰσόθεος φώς, εἵματα ἑσσάμενος· περί δέ ξίφος ὀξύ θέτ' ὤμῳ· ποσσί δ' ὑπό λιπαροῖσιν ἐδήσατο καλά πέδιλα, εἵλετο δ' ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέι· χαλκῷ· στῆ δ' ἄρ' ἐπ' οὐδόν ἰών, πρός δ' Εὐρύκλειαν ἔειπε· " μαῖα φίλη, τόν ξεῖνον ἐτιμήσασθ' ἐνί οἴκῳ εὐνῇ καί σίτῳ, ἦ αὔτως κεῖται ἀκηδής· τοιαύτη γάρ ἐμή μήτηρ, πινυτή περ ἐοῦσα· ἐμπλήγδην ἕτερόν γε τίει μερόπων ἀνθρώπων
18Homerus, Odyssea, 22, 170; 5 (auctor fl.700BC)
τόν δ' ἐπικερτομέων προσέφης, Εὔμαιε συβῶτα· " νῦν μέν δή μάλα πάγχυ, Μελάνθιε, νύκτα φυλάξεις, εὐνῇ ἔνι μαλακῇ καταλέγμενος, ὥς σε ἔοικεν· οὐδέ σέ γ' ἠριγένεια παρ' Ὠκεανοῖο ῥοάων λήσει ἐπερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ' ἀγινεῖς αἶγας μνηστήρεσσι δόμον κάτα δαῖτα πένεσθαι.
19Homerus, Odyssea, 23, 181; 11 (auctor fl.700BC)
οὐδέ κεν Ἀργείη Ἑλένη, Διός ἐκγεγαυῖα, ἀνδρί παρ' ἀλλοδαπῷ ἐμίγη φιλότητι καί εὐνῇ, εἰ ᾔδη ὅ μιν αὖτις ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν ἀξέμεναι οἶκόνδε φίλην ἐς πατρίδ' ἔμελλον.
20Homerus, Odyssea, 23, 231; 8 (auctor fl.700BC)
" τόν δ' αὖτε προσέειπε περίφρων Πηνελόπεια· " εὐνή μέν δή σοί γε τότ' ἔσσεται ὁππότε θυμῷ σῷ ἐθέλῃς, ἐπεί ἄρ σε θεοί ποίησαν ἱκέσθαι οἶκον ἐϋκτίμενον καί σήν ἐς πατρίδα γαῖαν· ἀλλ' ἐπεί ἐφράσθης καί τοι θεός ἔμβαλε θυμῷ, εἴπ' ἄγε μοι τόν ἄεθλον, ἐπεί καί ὄπισθεν, ὀΐω, πεύσομαι, αὐτίκα δ' ἐστί δαήμεναι οὔ τι χέρειον.