'ηθοποιία' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Aquila Romanus, De figuris, p1; 11 (auctor fl.c.275)
[προδιόρθωσις] Praecedens correctio προσωποποιία Personae confictio ἠθοποιία Moralis confictio ἀποσιώπησις Reticentia ἐπιτροχασμός Percussio εἰρωνεία Simulatio πῦσμα Quaesitum παράληψις Praeteritio ἀποστροφή Aversatio διαπόρησις Addubitatio ἐρώτημα Interrogatio διατύπωσις Descriptio vel deformatio ἀντεναγωγή Compensatio διασυρμός Elevatio vel irrisio μετάστασις Transmotio Προδιόρθωσις, praecedens correctio.
2Aquila Romanus, De figuris, p1; 24 (auctor fl.c.275)
Ἠθοποιία, moralis confictio.
3Iulius Rufinianus ps, De schematis dianoeas, 13; 1
Ἠθοποιία est alienorum affectuum qualiumlibet dictorumque imitatio non sine reprehensione.
4Masenius Iacobus, Palaestra oratoria, 1b, 8, 18; 3 (auctor 1606-1681)
Et quidem Ethopoeia notam inducit personam, cuius mores solum effingit, unde ἠθοποιία morum fictio nominatur, minatur, ut cum fingis quibus verbis Eurystheo imperanti occurrerit Hercules, ubi liquet quis sit Hercules: mores vero dicentis fingimus.
5Quintilianus, Institutio Oratoria, 9, 2, 57; 163 (auctor 35-c.96)
Imitatio morum alienorum, quae ἠθοποιία vel, ut alii malunt, μίμησις dicitur, iam inter leniores adfectus numerari potest; est enim posita fere in eludendo, sed versatur et in factis et in dictis.