'θεραπεία' - search in All Authors, Showing 1 to 36 of 36 hits

1Anonymi, Ars Bobiensis, p. 35, l. 5 (auctor c.450)
nomina quae apud Romanos neutralia, apud Graecos feminina hoc auxilium, aruum ἄρουρα, adiutorium, augurium, aedificium, arbitrium μεσιτεία, beneficium, bitumen, conubium ἐπιγαμία, caput, cor, consilium, hoc coagulum πυτία, candelabrum, corium, commercium, crepusculum ὀψινὴ ὥρα, compendium, discrimen διαφορά, decus, dispendium, experimentum, epulum διανομή, excidium, emolumentum ὠφέλεια, effugium, forum ἀγορά, foramen τρῶγλα, far ζέα, floccum κροκύς, fel, fermentum ζύμη, flagellum μάστιξ, furtum, gaudium, gallicinium, gelu πάχνη, genium τύχη τόπου ἢ ἀνδρός, gramen, gluten, guttur, hospitium, hordeum, iter, imperium προσταγή, ieiunium, ingenium, interdictum, infundibulum χώνη, ilium λαγών, lustrum πενταετηρίς, latrocinium, mare, meritum εὐποιἱα, mendicabulum ἐπαιτοσύνη, medicamentum θεραπεία, ministerium, negotium πραγματεία, ostium, θύρα , otium, ostium ἐκβολή, officium, foedus σπονδή, pabulum πόα (νομή), proelium συμβολή, praesepe φάτνη, patrocinium, puerperium ἡ λοχεία, participium, parricidium πατροκτονία, posticium παράθυρος, peruigilium παννυχίς, principium, praeceptum παραίνεσις, pronomen, pactum συνθήκη ἡ κήρυξις, prouerbium παροιμία, pretium τιμὴ τῆς καταβολῆς, pomum ὀπώρα, promissum ὑπόσχεσις, pondus ὁλκή, praesidium φρουρά, remigium, rastrum ἡ ἄμμη, responsum, sacerdotium ἱερωσύνη, scutum, studium, stratum κατάστρωσις, saxum, seruitium, silentium, solacium, scalprum σμῖλα, sacrilegium, subtemen ῥοδάνη, supplicium, stercus, scortum χαμαιτύπη, supercilium ὀφρύς, suspendium ἀγκόνη, signum σφραγίς στέγη, territorium τοπαρχία, tormentum βάσανος, torculare ληνός, tonitru βροντή, testimonium, testamentum, tegmen δορά, tranquillum γαλήνη (et haec tranquillitas), uotum εὐχή, uadimonium ἐγγύη, uentrale φοῦνδα, hoc uitrum ὕελος, uirgultum ἡ παραφυάς.
2Apuleius, Apologia, 25, 26; 13 (auctor c.125–c.180)
ὧν ὁ μέν μαγείαν τε διδάσκει τήν Ζωροάστρου τοῦ Ὠρομάζου· ἔστι δέ τοῦτο θεῶν θεραπεία· διδάσκει δέ καί τά βασιλικά.
3Aristoteles, Ethica Nicomachea, 8, 5; 5 (auctor 384BC-322BC)
οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἥδονται οὗτοι, ἀλλ' ὃ μὲν ὁρῶν ἐκεῖνον, ὃ δὲ θεραπευόμενος ὑπὸ τοῦ ἐραστοῦ· ληγούσης δὲ τῆς ὥρας ἐνίοτε καὶ ἡ φιλία λήγει (τῷ μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ἡδεῖα ἡ ὄψις, τῷ δ' οὐ γίνεται ἡ θεραπεία) · πολλοὶ δ' αὖ διαμένουσιν, ἐὰν ἐκ τῆς συνηθείας τὰ ἤθη στέρξωσιν, ὁμοήθεις ὄντες.
4Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 7; 7 (auctor 384BC-322BC)
Ἔτι δέ περί τήν ὠδῖνα δεινή ἡ τοῦ ἄρρενος θεραπεία καί συναγανάκτησις· ἐάν τ’ ἀπομαλακίζηται πρός τήν εἴσοδον τῆς νεοττιᾶς διά τήν λοχείαν, τύπτει καί ἀναγκάζει εἰσιέναι.
5Aristoteles, Historia animalium, 9, IX 44; 14 (auctor 384BC-322BC)
Ὅσα δ’ ἂν δάκῃ ἢ τοῖς ὄνυξιν ἑλκώσῃ, ἐκ τῶν ἑλκῶν ἰχῶρες ῥέουσιν ὠχροί σφόδρα καί ἐκ τῶν ἐπιδέσμων καί σπόγγων ὑπ’ οὐδενός δυνάμενοι ἐκκλύζεσθαι· ἡ δέ θεραπεία ἡ αὐτή καί τῶν κυνοδήκτων ἑλκῶν.
6Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Gen, 45; 16
Καὶ διεβοήθη ἡ φωνὴ εἰς τὸν οἶκον Φαραω λέγοντες Ἥκασιν οἱ ἀδελφοὶ Ιωσηφ. ἐχάρη δὲ Φαραω καὶ ἡ θεραπεία αὐτοῦ.
7Biblia, Biblia graeca iuxta LXX interpretes, Est, 5; 3
ἐν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως αὐτῆς, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐταράσσετο, καὶ πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ παρεκάλει αὐτήν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τί θέλεις, Εσθηρ, καὶ τί σού ἐστιν τὸ ἀξίωμα; ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου καὶ ἔσται σοι.
8Cicero, Tusculanae disputationes, 6, 2, 121; 170 (opus 45BC)
Peripateticos IV § 43 – 6, quod refellitur IV § 47 – 56 — θεραπεία IV § 58 – 81 sapiens perturbationibus vacat v.
9Coelestinus I, Epistolae et decreta, 50, 0462A
Ὡς δὲ τὴν ἡμετέραν διάνοιαν εἰς τὰ παρὰ τῆς σῆς ἀδελφότητος γραφέντα μετεστήσαμεν, ὤφθη ἡμῖν εὐθὺς ἑτοιμοτάτη θεραπεία, δι' ἧς ἡ λοιμώδης νόσος ὑγιεινῷ φαρμάκῳ ἀπελαθείη· φημὶ δὴ τὴν τῆς καθαρᾶς πηγῆς ἔκροιαν, τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου τῆς σῆς ἀγάπης ἐκρέουσαν, δι' οὗ πᾶσα καθαριεῖται ἡ ἰλὺς τοῦ κακῶς διαχεομένου ῥείθρου, καὶ πᾶσιν ἀνοίγεται ὁ τρόπος τῆς δεούσης περὶ τὴν ἡμετέραν πίστιν ἐννοίας.
10Constantinus I, Conciones, 8, 0418C (auctor c.272–337)
πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἀναρίθμητα εἰς παραμυθίαν καὶ ἀπόλαυσιν τοῖς ἀνθρώποις παρὰ τοῦ κρείττονος δεδώρηται, ἐξαιρέτως δ' ὁ καρπὸς ἐλαίας τε καὶ ἀμπέλου· τὸ μὲν (γὰρ) ἀνακτήσεως ψυχῆς καὶ φαιδρότητος, ἐπέχειν λόγον, τὸ δ' ἕτερο πρὸς τῇ ἀπολαύσει, καὶ θεραπείᾳ τῶν σωμάτων κατάλληλον.
11Constantinus I, Epistolae, 8, 0482B (auctor c.272–337)
ἐπειδὴ ἐκ πλλιόνων πραγμάτων φαίνεται παρεξουθενηθεῖσαν τὴν θρησκείαν ἐν ᾗ ἡ κορυφαία ἁγιωτάτης τῆς ἐπουρανίου αἰδὼς φυλάττεται, μεγάλους κινδύνους ἐνηνοχέναι τοῖς δημοσίοις πράγμασιν, αὐτήν τε ταύτην ἐνθέσμως ἀναληφθεῖσαν καὶ φυλαττομένην, μεγίστην εὐτυχίαν τῷ Ῥωμαϊκῷ ὀνόματι, καὶ σύμπασι τοῖς τῶν ἀνθρώπων πράγμασιν ἐξαίρετον εὐδαιμονίαν παρεσχηκέναι, τῶν θείων εὐεργεσιῶν τοῦτο παρεχουσῶν, ἔδοξεν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας τοὺς τῇ ὀφειλομένῃ ἁγιότητι καὶ τῇ τοῦ νόμου τούτου παρεδρίᾳ τὰς ὑπηρεσίας τὰς ἐξ ἑαυτῶν, τῇ τῇς θείας θρησκείας θεραπείᾳ παρέχοντας, τῶν καμάτων τῶν ἰδίων τὰ ἔπαθλα κομίσασθαι, Ἀνυλῖνε τιμιώτατε.
12Constantinus I, Epistolae, 8, 0522B (auctor c.272–337)
ἀλλ' ἔστιν οὐ βραδεῖα θεραπεία, εἴ γε ἐπίσκοπον πιστόν τε καὶ ἀκέραιον νῦν γοῦν λαβόντες, πρὸς τὸν Θεὸν ἀπίδητε· ὅπερ ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐν ὑμῖν ἐστι.
13Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1297; 24 (opus 1508)
Ἐάν δέ μηδέ ταῦτα τήν φλόγα σβέσῃ, Θεραπεῖά σοι τό λοιπόν ἠρτήσθω βρόχος, id est Fames amorem sedat, id si sit minus, Tempus medetur.
14Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 2, 1625; 7 (opus 1508)
Lucianus in libello De mercede servientibus: Φρή οὖν σε ἀεί σύν ἀυτῷ ὁρᾶσθαι καί μηδέποτε ἀπολείπεσθαι, ἀλλ’ ἕωθεν ἐξαναστάντα παρέχειν σεαυτόν ὀφθησόμενον ἐν τῆ θεραπείᾳ καί μή λιπεῖν τήν τάξιν, id est Necessum est itaque, ut assidue apud illum conspiciaris neque desis umquam, quin diluculo surgas teque in famulitio conspiciendum exhibeas neque desereas ordinem.
15Flauius Sosipater Charisius, Ars, p. 462, l. 25 (auctor c.362)
medicamen θεραπεία.
16Hormisdas I, Epistolae et decreta, 63, 0518C
Ἔχει γὰρ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων ἡ τάξις, καὶ αὐτῆς τῆς δικαιοσύνης ὁ τύπος, ὅπως εὔλογος θεραπεία τοῖς καλοθελῶς καὶ πιστῶς ἐλπίζουσι, μὴ ἀρνηθείη.
17Leo I, Epistolae, 54, 0834B (auctor 440-461)
Ἡ γὰρ ἐν Ἐφέσῳ συνελθοῦσα σύνοδος, πιστευομένη τῇ τῆς εἰρήνης θεραπείᾳ καταπραΰνεσθαι, οὐ μόνον ταύτην [Forte αὐτή] εἰς μείζονα τῆς εἰρήνην, ζημίαι.
18Leo I, Epistolae, 54, 0940B (auctor 440-461)
Ἐπειδὴ δἐ πολλῶν καταστάσεις ἐκκλησιῶν ὑπὸ φαύλων τινῶν ἀντιστάσεων διατεταραγμένας ἐγνώκαμεν, καὶ πλείστους ἐπισκόπους τοὺς οὐ καταδεξαμένους τὰ τῶν αἱρετικῶν ἐκβεβλῆσθαι τῶν θρόνων ἑαυτῶν, καὶ ἐξορίᾳ παραδοθέντας, εἰς τόπους τε τῶν ἔτι περιόντων ὑποκαταστίντας ἑτέρους, τούτοις πρὸ πάντων τοῖς τραύμασιν ἡ τοῦ δικαίου προσαγέσθω θεραπεία· καὶ μηδεὶς οὕτως ἐστερημὲνος ἔστω τῶν ἑαυτοῦ ὡς ἄλλον κεχρῆσθαι τοῖς ἄλλου ὁπότε εἴγε, καθάπερ ἡμῖν ἐστι καταθύμιον, τὴν πλάνην ἀπολιμπάνουσιν ἅπαντες, παραπολεῖσθαι μὲν ὀφείλει τὰ τῆς τιμῆς οὐδενί· τοῖς δέ γε κεκμηκόσιν ὑπὲρ τῆς πίστεως, μετὰ τῶν προνομίων τῶν οἰκείων ἁπάντων, ὀφείλει τὸ δίκαιον ἀποκαταστῆναι τὸ ἴδιον.
19Markos monachos, Florilegium et opuscula, Appendix, 43; 4 (auctor fl.1260)
Τούτων ἡ θεραπεία Ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀγάπη, ἡ φιλαδελφία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀνεξικακία καὶ ἡ χρηστότης.
20Markos monachos, Florilegium et opuscula, Appendix, 43; 6 (auctor fl.1260)
Τούτων ἡ θεραπεία Ἡ ἐγκράτεια, ἡ νηστεία, ἡ κακοπάθεια, ἡ ἀκτημοσύνη καὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ ὄρεξις καὶ ἡ τῆς υἱοθεσίας ἐπιθυμία.
21Maurus Ravennatensis, Epistola, 87, 0103B (auctor fl. 648)
Μονογενὴς πᾶσι καὶ κυριωτάτη θεραπεία δεδώρηται παρὰ τοῦ Κυριοῦ καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς σωτηρίαν τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, τὸ βεβαίως ἐκεῖνα κατέχειν ἅπερ διὰ τοῦ κήρύγματος τῶν ἁγίων ἀποστόλων, καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν ἁγίων πατρῶν ἡμῶν παρελάβομεν.
22Plato, Alcibiades, p1, 122; 2 (auctor c.425BC-347BC)
ὧν ὁ μὲν μαγείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάστρου τοῦ Ὡρομάζου – ἔστι δὲ τοῦτο θεῶν θεραπεία – διδάσκει δὲ καὶ τὰ βασιλικά, ὁ δὲ δικαιότατος ἀληθεύειν διὰ παντὸς τοῦ βίου, ὁ δὲ σωφρονέστατος μηδ' ὑπὸ μιᾶς ἄρχεσθαι τῶν ἡδονῶν, ἵνα ἐλεύθερος εἶναι ἐθίζηται καὶ ὄντως βασιλεύς, ἄρχων πρῶτον τῶν ἐν αὑτῷ ἀλλὰ μὴ δουλεύων, ὁ δὲ ἀνδρειότατος ἄφοβον καὶ ἀδεᾶ παρασκευάζων, ὡς ὅταν δείσῃ δοῦλον ὄντα· σοὶ δ', ὦ Ἀλκιβιάδη, Περικλῆς ἐπέστησε παιδαγωγὸν τῶν οἰκετῶν τὸν ἀχρειότατον ὑπὸ γήρως, Ζώπυρον τὸν Θρᾷκα.
23Plato, Epinomis, p1, 988; 1 (auctor c.425BC-347BC)
πολλὴ δ' ἐλπὶς ἅμα καὶ καλὴ κάλλιον καὶ δικαιότερον ὄντως τῆς ἐκ τῶν βαρβάρων ἐλθούσης φήμης τε ἅμα καὶ θεραπείας πάντων τούτων τῶν θεῶν ἐπιμελήσεσθαι τοὺς Ἕλληνας, παιδείαις τε καὶ ἐκ Δελφῶν μαντείαις χρωμένους καὶ πάσῃ τῇ κατὰ νόμους θεραπείᾳ.
24Plato, Euthyphro, p1, 13; 3 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης ἡ γάρ που ἱππικὴ ἵππων θεραπεία.
25Plato, Euthyphro, p1, 13; 7 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης ἡ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπεία.
26Plato, Euthyphro, p1, 13; 12 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης οὐκοῦν θεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράττεται· οἷον τοιόνδε· ἐπ' ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελίᾳ τοῦ θεραπευομένου, ὥσπερ ὁρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ τῆς ἱππικῆς θεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους γίγνονται· ἢ οὐ δοκοῦσί σοι· Εὐθύφρων ἔμοιγε.
27Plato, Euthyphro, p1, 13; 14 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης ἀλλ' ἐπ' ὠφελίᾳ· Εὐθύφρων πῶς δ' οὔ· Σωκράτης ἦ οὖν καὶ ἡ ὁσιότης θεραπεία οὖσα θεῶν ὠφελία τέ ἐστι θεῶν καὶ βελτίους τοὺς θεοὺς ποιεῖ· καὶ σὺ τοῦτο συγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν θεῶν ἀπεργάζῃ· Εὐθύφρων μὰ Δί' οὐκ ἔγωγε.
28Plato, Euthyphro, p1, 13; 17 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης εἶεν· ἀλλὰ τίς δὴ θεῶν θεραπεία εἴη ἂν ἡ ὁσιότης· Εὐθύφρων ἥνπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσπότας θεραπεύουσιν.
29Plato, Gorgias, p1, 501; 1 (auctor c.425BC-347BC)
ἡ δ' ἰατρική, λέγων ὅτι ἡ μὲν τούτου οὗ θεραπεύει καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ τὴν αἰτίαν ὧν πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων ἑκάστου δοῦναι, ἡ ἰατρική· ἡ δ' ἑτέρα τῆς ἡδονῆς, πρὸς ἣν ἡ θεραπεία αὐτῇ ἐστιν ἅπασα, κομιδῇ ἀτέχνως ἐπ' αὐτὴν ἔρχεται, οὔτε τι τὴν φύσιν σκεψαμένη τῆς ἡδονῆς οὔτε τὴν αἰτίαν, ἀλόγως τε παντάπασιν ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν διαριθμησαμένη, τριβῇ καὶ ἐμπειρίᾳ μνήμην μόνον σῳζομένη τοῦ εἰωθότος γίγνεσθαι, ᾧ δὴ καὶ πορίζεται τὰς ἡδονάς.
30Plato, Gorgias, p1, 517; 9 (auctor c.425BC-347BC)
τούτων γὰρ ποριστικὸν εἶναι ἢ κάπηλον ὄντα ἢ ἔμπορον ἢ δημιουργόν του αὐτῶν τούτων, σιτοποιὸν ἢ ὀψοποιὸν ἢ ὑφάντην ἢ σκυτοτόμον ἢ σκυτοδεψόν, οὐδὲν θαυμαστόν ἐστιν ὄντα τοιοῦτον δόξαι καὶ αὑτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις θεραπευτὴν εἶναι σώματος, παντὶ τῷ μὴ εἰδότι ὅτι ἔστιν τις παρὰ ταύτας ἁπάσας τέχνη γυμναστική τε καὶ ἰατρική, ἣ δὴ τῷ ὄντι γε ἐστὶν σώματος θεραπεία, ἥνπερ καὶ προσήκει τούτων ἄρχειν πασῶν τῶν τεχνῶν καὶ χρῆσθαι τοῖς τούτων ἔργοις διὰ τὸ εἰδέναι ὅτι χρηστὸν καὶ πονηρὸν τῶν σιτίων ἢ ποτῶν ἐστιν εἰς ἀρετὴν
31Plato, Leges, 1c, 716; 5 (auctor c.425BC-347BC)
νοήσωμεν δὴ τούτοις ἑπόμενον εἶναι τὸν τοιόνδε λόγον, ἁπάντων κάλλιστον καὶ ἀληθέστατον οἶμαι λόγων, ὡς τῷ μὲν ἀγαθῷ θύειν καὶ προσομιλεῖν ἀεὶ τοῖς θεοῖς εὐχαῖς καὶ ἀναθήμασιν καὶ συμπάσῃ θεραπείᾳ θεῶν κάλλιστον καὶ ἄριστον καὶ ἀνυσιμώτατον πρὸς τὸν εὐδαίμονα βίον καὶ δὴ καὶ διαφερόντως πρέπον, τῷ δὲ κακῷ τούτων τἀναντία πέφυκεν.
32Plato, Leges, 1j, 915; 2 (auctor c.425BC-347BC)
ἀγέτω δὲ καὶ τὸν ἀπελεύθερον, ἐάν τις μὴ θεραπεύῃ τοὺς ἀπελευθερώσαντας ἢ μὴ ἱκανῶς· θεραπεία δὲ φοιτᾶν τρὶς τοῦ μηνὸς τὸν ἀπελευθερωθέντα πρὸς τὴν τοῦ ἀπελευθερώσαντος ἑστίαν, ἐπαγγελλόμενον ὅτι χρὴ δρᾶν τῶν δικαίων καὶ ἅμα δυνατῶν, καὶ περὶ γάμου ποιεῖν ὅτιπερ ἂν συνδοκῇ τῷ γενομένῳ δεσπότῃ.
33Plato, Phaedo, p1, 66; 6 (auctor c.425BC-347BC)
διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται, τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ σῶμα, δουλεύοντες τῇ τούτου θεραπείᾳ· καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας πέρι διὰ πάντα ταῦτα.
34Plato, Sophistes, p1, 219; 6 (auctor c.425BC-347BC)
Θεαίτητος πῶς· Ξένος γεωργία μὲν καὶ ὅση περὶ τὸ θνητὸν πᾶν σῶμα θεραπεία, τό τε αὖ περὶ τὸ σύνθετον καὶ πλαστόν, ὃ δὴ σκεῦος ὠνομάκαμεν, ἥ τε μιμητική, σύμπαντα ταῦτα δικαιότατ' ἂν ἑνὶ προσαγορεύοιτ' ἂν ὀνόματι.
35Plato, Theages, p1, 121; 7 (auctor c.425BC-347BC)
καὶ γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς ῥᾷστον ἡμῖν τοῦτο γίγνεται, ὅσοι τὴν γῆν γεωργοῦμεν, τὸ παρασκευάσασθαι πάντα τὰ πρὸ τοῦ φυτεύειν καὶ αὐτὸ τὸ φυτεῦσαι· ἐπειδὰν δὲ τὸ φυτευθὲν βιῷ, μετὰ τοῦτο θεραπεία τοῦ φύντος καὶ πολλὴ καὶ χαλεπὴ καὶ δύσκολος γίγνεται.
36Plato, Timaeus, p1, 90; 4 (auctor c.425BC-347BC)
θεραπεία δὲ δὴ παντὶ παντὸς μία, τὰς οἰκείας ἑκάστῳ τροφὰς καὶ κινήσεις ἀποδιδόναι.