'κάθε' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Collectio Avellana, Epistulae Imperatorum Pontificum Aliorum, 140, 9; 10 (auctor 367-553)
ϰατέχομεν fdp svsyopov τη̄ς πίστεως; τὴς όμετέρας tfiV dfcd twv γραμμάτων όμολογηθεισαν ε̆νστασιν, 5t' ffi sx τη̄ς twv παρβατω̃ν λύμης χωρισθέντες sic; td τη̄ς ἀποστο Xtxfi; ϰαθέδρας δόγματα xat ἐντολὰς ὲπανέρχεσθε, ὸϕὲ tI.Ev cov ὲπβάντες tfic δδοῡ τὴς ὰληθείας.